Narodna stranka predlaže rezoluciju: Nema priznanja, ZSO do 31. decembra ili prekid razgovora u Briselu

Narodna stranka sačinila je tekst predloga rezolucije o Kosovu koji bi trebalo da bude upućen Narodnoj Skupštini Srbije. Rezolucijom se zahteva od države da se obaveže da nikada neće priznati nezavisnost Kosova, ali i da prekine pregovore pod posredstvom Evropske unije, ukoliko do 31. decembra ne bude formirana Zajednica srpskih opština. U tom slučaju, u skladu sa nacrtom rezolucije, tražilo bi se od Srpske liste da bez odlaganja napusti kosovsku vladu i samostalno formira ZSO.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, ujedno je na današnjoj konferenciji za medije govorio o nacrtu rezolucije, navodeći da je „došlo vreme da pogledamo naše međunarodne partnere u oči i da ih pitamo da li će ta ZSO biti ikada formirana“, prenela je Nova.rs.

„Ili ćemo dobiti ZSO ili od ovog posla nema ništa, treba proglasiti neuspešnim Briselski dijalog“, kazao je ujedno Jeremić.

Narodna stranka dostavila je danas medijima tekst predloga rezolucije o Kosovu, odnosno o „osnovnim principima za dalje političke aktivnosti radi zaštite državnog i nacionalnog interesa na KiM-u“.

U nacrtu se navodi da je KiM „neotuđivi deo Srbije“, ali i da postoji „realna opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Srbije“, koja proističe iz jednostranog proglašenja nezavisnosti.

Pozivaju se i na Ustav Srbije koji garantuje suverenitet i teritorijalni integritet, ali i na Povelju Ujedinjenih nacija, Završni akt iz Helsinkija i odgovarajuće rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a posebno Rezoluciju 1244 SB UN. S tim u vezi traže mirno i sporazumno rešavanje pitanje statusa KiM-a.

Sa druge strane u nacrtu rezolucije se navodi da se Srbija suočava sa „neodgovornim i agresivnim ponašanjem“ Prištine koja, kako navode, odbija da poštuje i sprovede postignute dogovore, ali i „preti“ da ugrozi bezbednost Srba na Kosovu.

U rezoluciji koja se sastoji od 12 tačaka, između ostalog se navodi da Sbija ne priznaje i da nikada neće na bilo koji način priznati nezavisnost Kosova i članstvo u UN.

Navodi se i da bi Vučić trebalo da zatraži od Rusije i Kine da kao stalne članice SB UN vetom blokiraju svaki pokušaj učlanjenja u UN.

Rezolucijom bi se zahtevalo i da Narodna skupština razmatra sve dosadašnje sporazume u sklopu Briselskog dijaloga, ali i podnošenje predloga Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti svega što je potpisano.

U rezoluciji se ujedno navodi da bi najkasnije do 15. oktobra 2022. godine trebalo da se definiše detaljni pregovarački okvir, strategija i ciljevi za dalje razgovore sa Prištinom, ali i da Vlada i predsednik redovno izveštavaju o razvoju događaja, toku razgovora sa Pištinom.

U nastavku prenosimo tekst predloga Rezolucije

– Polazeći od činjenice da Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija predstavlja neotuđivi deo Republike Srbije,
– Imajući u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proističe iz jednostranog proglašenja nezavisnosti AP Kosovo i Metohija od strane albanskih secesionista i njihovog daljeg delovanja,
– Potvrđujući stavove iz svih do sada donetih rezolucija, deklaracija i odluka Narodne skupštine Republike Srbije o AP Kosovo i Metohija,
– Uzimajući u obzir da je suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije garantovan Ustavom Republike Srbije, kao i Poveljom Ujedinjenih nacija, Završnim aktom iz Helsinkija i odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a posebno Rezolucijom 1244 SB UN,
– Izražavajući spremnost da i u postojećoj situaciji u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države Republika Srbija doprinese mirnom i sporazumnom rešavanju pitanja statusa AP Kosovo i Metohija na osnovu Ustava Republike Srbije, Rezolucije SB UN 1244, te načela i normi međunarodnog prava, a u okviru suštinske autonomije utemeljene na najvišim demokratskim standardima,
– Suočeni sa neodgovornim i agresivnim ponašanjem privremenih institucija samouprave u AP Kosovo i Metohija koje odbijaju da poštuju i sprovedu postignute dogovore, te prete da ugroze bezbednost našeg naroda u pokrajini,
– Rukovođeni neophodnošću kontinuiteta jedinstvene državne politike i braneći čast i dostojanstvo naroda koji predstavlja,
Na osnovu člana 99. stav 1 tačka 7) Ustava Republike Srbije i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini, Narodna skupština Republike Srbije, na _______sednici _____________ zasedanja, održanoj __.__. 2022. godine, donela je

REZOLUCIJU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O OSNOVNIM PRINCIPIMA ZA DALJE POLITIČKE AKTIVNOSTI RADI ZAŠTITE DRŽAVNOG I NACIONALNOG INTERESA NA KOSOVU I METOHIJI

1. Republika Srbija, u skladu sa svojim Ustavom, voljom građana i međunarodnim pravom ne priznaje i nikada neće priznati, izričito ili prećutno na bilo koji način, jednostrano proglašenu nezavisnost AP Kosovo i Metohija.
2. Naročito, Republika Srbija nikada neće pristati, izričito ili prećutno na bilo koji način, na članstvo tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama. U tom pogledu:
a) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da vodi aktivnu diplomatsku kampanju u cilju sprečavanja članstva tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama, UNESKO-u, kao i u drugim međunarodnim organizacijama, i
b) Narodna skupština Republike Srbije traži od predsednika Republike da se bez odlaganja pisanim putem obrati predsedniku Ruske Federacije i predsedniku NR Kine sa molbom da te zemlje, kao stalne članice SB UN, vetom blokiraju svaki pokušaj članstva tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama.
3. U skladu sa Rezolucijom Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji od 13. januara 2013. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 4/2013) obavezuje se Vlada Republike Srbije da podnese Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje dosadašnje sporazume proistekle iz tzv. „Briselskog dijaloga“ a kojima su poverene nadležnosti privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji.
4. Narodna Skupština Republike Srbije se obavezuje da podnese Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti svih akata potpisanih u okviru tzv. ”Briselskog dijaloga”, te se zadužuje Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo da pripremi taj predlog i da ga podnese na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije.
5. Preduslov za nastavak razgovora sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji je da se uspostavi Zajednica srpskih opština (ZSO) na Kosovu i Metohiji onako kako je to dogovoreno u dosadašnjim razgovorima.
6. Ukoliko ZSO ne bude uspostavljena onako kako je to dogovoreno najkasnije do 31. decembra 2022. godine ili u slučaju bilo kog jednostranog akta privremenih institucija samouprave u Prištini:
a) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da kao neuspešne prekine dalje pregovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji pod posredstvom Evropske unije, te da zatraži da se nastavak tih pregovora vodi pod okriljem kontakt grupe koju će činiti predstavnici pet država stalnih članica SB UN;
b) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da preduzme sve neophodne korake kako bi prisustvo Republike Srbije na području AP Kosovo i Metohija u najvećoj mogućoj meri vratila na nivo pre potpisivanja „Briselskog sporazuma“ iz 2013. godine, te da ponovo uspostavi sve nadležnosti Republike Srbije koje su „Briselskim sporazumom“ i naknadnim sporazumima koji su iz njega proizašli prenete privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji, uključujući naročito one u oblasti bezbednosti, pravosuđa, energetike, telekomunikacija i lokalne samouprave;
v) Pozivaju se predstavnici Srpske liste da bez odlaganja napuste „Vladu“ privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji, te da u saradnji sa Vladom Republike Srbije samostalno formiraju ZSO;
g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da bez odlaganja i u punom kapacitetu nastavi međunarodnu diplomatsku kampanju za povlačenje priznanja tzv. „Kosova“, te da uspostavi sistem ekonomskih i trgovinskih povlastica za države koje nisu priznale nezavisnost tzv. „Kosova“ ili koje su povukle takvo priznanje.
7. Bez uticaja na napred navedeno, obavezuje se Vlada Republike Srbije da:
a) U saradnji sa međunarodnim činiocima osigura bezbednost našeg naroda u pokrajini, kao i zaštitu crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve, spomenika i ostalog kulturnog nasleđa na prostoru AP Kosova i Metohije;
b) Najkasnije do 15. oktobra 2022. godine definiše detaljni pregovarački okvir, strategiju i ciljeve za dalje razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji, te da:
– Javni deo tako definisanog pregovaračkog okvira, strategije i ciljeva predstavi u plenumu Narodne skupštine Republike Srbije radi usvajanja, i
– Deo tako definisanog pregovaračkog okvira, strategije i ciljeva koji Vlada Republike Srbije smatra poverljivim predstavi na Odboru za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije radi razmatranja na sednici tog odbora na kojoj će biti isključena javnost;
v) Obezbedi mere podrške za trajan i održiv povratak raseljenih lica na AP Kosovo i Metohiju, a naročito:
– izgradnju povratničkih naselja na severu pokrajine i u srpskim enklavama u pokrajini za porodice koje su proterane sa AP Kosovo i Metohija, i
– sistem dodatnih poreskih i drugih podsticaja za preduzeća iz centralne Srbije da otvaraju poslovne jedinice sa novim radnim mestima u povratničkim sredinama kako bi se stvorili uslovi za održivi i trajan ostanak i opstanak povratnika na AP Kosovo i Metohija;
g) Definiše i sprovede posebne mere populacione politike za naš narod na području AP Kosovo i Metohija;
d) Na prvoj narednoj sednici Generalne skupštine UN predloži usvajanje rezolucije o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država članica UN.
8. Narodna skupština Republike Srbije traži od mandatara za sastav nove Vlade da u okviru nove Vlade predvidi i posebno Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
9. Narodna skupštine Republike Srbije traži od Odbora za spoljne poslove da napravi poseban plan aktivnosti parlamentarne diplomatije, koji će uključivati poslanike kako iz reda vlasti tako i iz opozicije, sa ciljem da se dodatno osnaže napori za odbranu državnog i nacionalnog interesa na Kosovu i Metohiji.
10. Narodna skupština Republike Srbije zahteva od Vlade Republike Srbije i predsednika Republike da je redovno, a najmanje jednom u tri meseca, izveštavaju o razvoju događaja, toku razgovora sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini i međunarodnim činiocima, kao i o sprovođenju ovde utvrđenih ciljeva, aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog uređenja Republike Srbije, s tim da će poverljivi delovi tih izveštaja biti razmatrani na sednicama Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije na kojima će biti isključena javnost.
11. Ova rezolucija i njome utvrđeni pravac, smernice i ciljevi državne politike obavezujući su za sve državne organe i organizacije i mogu biti izmenjeni jedino novom rezolucijom Narodne skupštine Republike Srbije.
12. Ovu rezoluciju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Jeremić je i u prethodnom periodu pozivao na usvajanje pregovaračke platforme, uz naznaku da će ovakav dokument njegova stranka predložiti Skupštini na sednici o Kosovu koja se očekuje ovog meseca.

Jeremić: Ponudićemo usvajanje pregovaračke platforme za KiM

Narodna stranka traži posebnu sednicu Skupštine o KosovuPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.