Detaljan plan nastave u srednjim i osnovnim školama

Ministarstvo prosvete Srbije pripremilo je za srednje škole dva modela nastave po kojima može da se realizuje planirani program – nastava po kombinovanom modelu i nastava na daljinu. Nastava u gimnazijama i srednjim stručnim školama po kombinovanom modelu podrazumeva da učenici od prvog do četvrtog razreda jedne nedelje dolaze u školu na neposrednu nastavu, a sledeće nedelje realizuju časove putem nastave na daljinu.

Smenu čine učenici prvog i drugog razreda odnosno trećeg i četvrtog razreda. Ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe). Ukoliko je broj učenika u odeljenju, odnosno grupi za vežbe, praktičnu nastavu, strane jezike manji od 16 za njih se nastava održava bez podele na grupe i uvek u školi.

Škola treba pažljivo da izradi raspored časova kako bi se obezbedio kontinuitet časova za učenike.

Ocenjivanje učenika u ovom modelu nastave se realizuje kada su učenici u školi uvažavajući sve principe ocenjivanja.

Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi imaju sve časove po rasporedu. Škole mogu prilagoditi raspored tako da se časovi iz predmeta sa većim nedeljnim fondom realizuju kao dvočasi ili u blokovima kako bi se broj nastavnika koji svakodnevno dolaze u školu sveo na optimalnu meru.

Časovi traju po 30 minuta. Pauza između smena u školi se koristi za čišćenje i dezinfekciju učionica, hodnika, laboratorija, radionica, biblioteka i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje.

Takođe se vreme između smena može koristiti za realizaciju praktičnih oblika nastave naročito u situaciji kada učenici nisu u mogućnosti da ovaj oblik nastave realizuju kod poslodavca sa kojim škola ima odgovarajući ugovor.

Prilikom pripremanja za neposrednu nastavu u školi, nastavnici treba da izrađuju pripreme za nastavne jedinice u digitalnom obliku kako bi se one mogle koristiti i u modelu učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učenje i vežbanje)

Preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje. Ovo je posebno važno za velike škole u kojima jedan isti nastavni predmet u istom razredu i po istom ili sličnom programu realizuje više nastavnika. Poželjna je saradnja u cilju deljenja nastavnih resursa i između škola u okviru zajednica škola odnosno stručnih društava pojedinih nastavnih predmeta. Nastava na daljinu je poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada gde učenici program nastave i učenja u celini ili jedan deo ostvaruju korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije za učenje, bez neposrednog boravka u školi.

Ovaj oblik nastave se primenjuje kada se nastava u školi ne realizuje u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika i nastavnika.

Nastava na daljinu organizuje se za učenike škole i obuhvata nastavu i druge oblike organizovanog rada (individualno, u grupi ili odeljenju). Srednja škola bira softver koji ce koristiti za realizaciju nastave na daljinu. Ovi specijalizovani softveri mogu da obezbede formativnu i sumativnu procenu učeničkih postignuća ukoliko su epidemiološke mere takve da se direktna nastava ne preporučuje ni u najmanjim grupama.

Direktor i stručni saradnici prate nastavu i imaju pristup virtuelnim učionicama, onlajn časovima i drugim oblicima nastave na daljinu. Za sedam opšteobrazovnih predmeta (matematika, srpski jezik i književnost, fizika, hemija, istorija, geografija i biologija) pristup sadržajima i aktivnostima moguć je u bilo koje vreme (24 časa tokom 7 dana u nedelji).

To je zatvoreno obrazovno rešenje (ne postoji mogućnost pristupa neovlašćenim licima). Dostupan je putem Interneta, posredstvom različitih vrsta digitalnih uređaja (računar, laptop, tablet, mobilni telefon) bez obzira na instaliranu verziju operativnog sistema (Windows/Android/iOS/MacOS) .

Omogućava kreiranje digitalnih sadržaja koji sadrže tekst, slike, zvuk, video-zapise i linkove ka proverenim veb sajtovima na koje nastavnik upućuje učenike.

Ima ugrađene funkcionalnosti koje omogućavaju komunikaciju na relaciji nastavnik učenik i učenik-drugi učenici.

Omogućava nastavnicima da kreiraju kvizove/testove ili upitnike za procenu znanja učenika, a poseduje mogućnost skladištenja nastavnih materijala i učeničkih radova.

Srednja stručna škola organizuje profesionalnu praksu u skladu sa zakonom i merama koje propisuje poslodavac u kompaniji u kojoj se ona ostvaruje.

Imajući u vidu da se realizacija praktične nastave i vežbi za medicinske škole neće realizovati u zdravstvenim ustanovama, škole treba da pripreme plan realizacije tog vida nastave u školskim kabinetima uz maksimalno korišćenje simulacija i ostalih prigodnih oblika praktičnog rada kojim se stiče kompetencija za standard kvalifikacije.

Organizovati realizaciju nastave na način da svako odeljenje (grupe) ima svoju učionicu, odnosno tokom malih odmora nema promene učionice/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti nastavnih predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava.

Škole će do 24. avgusta dostaviti operativni plan nadležnoj školskoj upravi sa rasporedom planiranih časova po razredima na saglasnost, izabranu platformu za rad na daljinu, aktivnosti koje obezbeđuju da svi učenici budu uključeni u rad

Direktor organizuje, sa posebnom pažnjom, dežurstva u školskom objektu tokom radnog dana (u hodnicima, dvorištu, na ulasku u školu) a u cilju podizanja epidemiološke i svake druge bezbednosti učenika i zaposlenih. U svim školskim objektima se poštuju sve propisne epidemiološke mere.

Plan nastave u osnovim školama

Ministarstvo prosvete uputiće danas jasne smernice i modele nastave za predstojeću školsku godinu svim osnovnim i srednjim školama, u kojima se navodi način na koji će se odvijati časovi od 1. septembra.

Najvažnija izmena – školski časovi traju 30 minuta, posebna pažnja posvećena je najmlađima, jer je za njihovo školovanje važno da što je moguće više budu u školi, a čak i oni koji budu pohađali nastavu onlajn, moraće da odgovaraju u samoj školi.

Svaka osnovna škola donosi svoj operativni plan organizacije i realizacije nastave u skladu sa svojim prostornim i tehničkim mogućnostima.

Ona ima autonomiju da utvrdi vreme početka časova i organizaciju časova na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, a nastava u školi mora da se organizuje tako da se osigura bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih.

Broj učenika koji istovremeno boravi u školi ne sme da pređe polovinu ukupnog broja đaka u školi.

Škole će do 24. avgusta dostaviti operativni plan organizacije i realizacije nastave nadležnoj školskoj upravi na saglasnost.

Kada je reč o nastavi za mlađe osnovce, predviđeno je da se nastava organizuje svakodnevno u školi:

– ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe);

– grupe dolaze u dva definisana termina (na primer od 8.00 časova i od 10.45);

– ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;

– za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;

– tokom malih odmora nema promene učionice/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti nastavnih predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava;

– preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja, čime bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru i smanjuje se istovremeni boravak učenika u prostorijama predviđenim za komunikaciju (holovi, hodnici, toaleti i slično);

– učenici jedne grupe imaju do 4 časa dnevno;

– svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;

– u realizaciju pojedinih časova za učenike od I do IV razreda uključeni su stručni saradnici i predmetni nastavnici ukoliko postoji potreba (likovna kultura, muzička kultura i fizičko i zdravstveno vaspitanje).

Za učenike od petog do osmog razreda nastava se organizuje se kroz osnovni ili kroz kombinovani model, časovi traju po 30 minuta, pauza između smena traje 10 minuta i planirana je za redovno čišćenje, provetravanje učionica i drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje.

Osnovni model:

– u školama koje imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti nastava se organizuje svakodnevno u školi;

– ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe;

– ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;

– za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;

– grupe dolaze u dva definisana termina u istoj ili suprotnoj smeni u odnosu na učenike prvog do četvrtog razreda u zavisnosti od raspoloživih kadrovskih i prostornih resursa;

– učenici jedne grupe imaju do pet časova dnevno;

– izborni programi/predmeti i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada realizuju se ili neposredno u školi ili putem nastave na daljinu u skladu sa prostornim i tehničkim mogućnostima škole;

– preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje;

– praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja, angažovanja i ocenjivanja učenika obavljaće se u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kombinovani model podrazumeva da učenici po razredima, imaju organizovanu nastavu neposredno u školi ili putem nastave na daljinu;

– učenici petog i šestog razreda, u skladu sa organizacijom rada škole, u toku jedne nedelje imaju neposredan rad u školi ponedeljkom, sredom i petkom, dok učenici sedmog i osmog razreda imaju neposredan obrazovni rad utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje razredi se rotiraju.

– škola može grupisati po dva i više razreda i na drugi način, u skladu sa brojem odeljenja po razredu i raspoloživim kadrovskim i prostornim resursima;

– učenici drugih razreda u danima kada nemaju nastavu u školi, imaju nastavu na daljinu gde treba težiti da se svi predviđeni nastavni sadržaji realizuju;

– učenici kada nemaju nastavu u školi prate časove koji se emituju putem RTS-a.

Takođe, predviđena je i organizacija rada odeljenja celodnevne nastave i to:

– za učenike od prvog do četvrtog razreda nastava se organizuje svakodnevno u školi, a početak i završetak rada u celodnevnoj nastavi utvrđuje škola, po pribavljenom mišljenju roditelja;

– obrazovno-vaspitni rad u odeljenju celodnevne nastave realizuju dva nastavnika, istovremeno;

– nakon časova, prema ranije definisanom rasporedu, nastavnici se rotiraju;

– svi časovi realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće.

– ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe, koje dolaze u istom terminu, utvrđenom za početak rada celodnevne nastave.

Kada je u pitanju produženi boravak, on se organizuje u manjim grupama učenika istog razreda ili izuzetno više razreda, odnosno u homogenim ili izuzetno heterogenim grupama. Preporučuje se organizacija časova nastave i aktivnosti, na otvorenom prostoru, kada god to uslovi dozvoljavaju.

Početak i završetak rada u produženom boravku utvrđuje škola, po pribavljenom mišljenju roditelja.

Nastava putem Javnog medijskog servisa, biće emitovana na kanalima RTS 2 i RTS 3, svakog radnog dana u skladu sa rasporedom, prema utvrđenoj satnici prikazivanja časova.

Učenici petog razreda pratiće nastavu na kanalu RTS 2 sa početkom u 8.00 časova i rasporedom od tri časa dnevno, dok će se nastava za učenike od šestog do osmog razreda emitovati na kanalu RTS 3, sa početkom u 8.00 sati.

Nastava za đake od prvog do četvrtog razreda biće emitovana na multimedijskoj internet platformi RTS Planeta.

Učenici od prvog do sedmog razreda imaće dnevno po tri časa, dok će učenici osmog razreda imati četiri časa.

Ukoliko aktuelna epidemiološka situacija bude uticala na promenu organizacije rada u školama, moguća je i promena satnice emitovanja časova, o čemu će učenici i roditelji, kao i škole biti blagovremeno obavešteni.

Zabranjeno pevanje, navijanje…

U učionicama će boraviti najviše 15 đaka, svaki će sedeti sam u klupi, a biće obustavljene sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola, što bi značilo da se na časovima muzičkog ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove treba proveriti uslove u salama.

To se navodi u Uputstvu o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih, za osnovne i srednje škole.

Takođe, prvi dan školske godine biće posvećen predavanjima i diskusijama o načinima i značaju prevencije COVID-19 u školskoj sredini, a edukativni materijali i video filmovi o načinima i značaju prevencije korona virusa biće postavljeni na sajt škole i na vidljivim mestima u prostorijama škole.

Kada je reč o merama smanjenja rizika unosa korona virusa u školsku sredinu, učenici nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije.

Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u školu, a isto treba da učini i nastavno i nenastavno školsko osoblje.

Uputstvo propisuje održavanje fizičke distance sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara, dok u učionicama treba da boravi najviše 15 učenika sa obezbeđenim četiri metra kvadratna po detetu i po jedno dete u svakoj klupi.

Potrebno je edukovati učenike, nastavnike, školsko osoblje o značaju održavanja fizičke distance za sprečavanje širenja infekcije – pred početak/na početku školske godine, čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika, kao i određene časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Postaviti vidna obaveštenja/postere o održavanju fizičke distance.

Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice odnosno da se nastava za jedan razred odvija u istoj učionici.

„Potpuno obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, vikanje, sport, navijanje), što bi značilo da se na časovima muzičkog ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i sl)“, navodi se u uputstvu.

Nastavu fizičkog vaspitanja treba organizovati na otvorenom kada god je to moguće i realizaciju nastavnog programa tako da se izbegne bliski kontakt odnosno održi fizička distanca od najmanje dva metra u svim pravcima.

Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance. Ukoliko sala ima dva ulaza iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve. Pre i posle svakog časa neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i sl.), očistiti/oprati salu i provetriti je.

Nastavnici bi trebalo da savetuju učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama već da budu strpljivi i sačekaju svoj red, a ukoliko je moguće, organizovati nastavu sa manjim brojem učenika.

U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.

Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.

Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju.

Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima, a da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.

Ne sprovoditi proslave u objektu (priredbe), kao ni organizovane grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete.

Kada je reč o nošenju maski, školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske.

Učenici, pak, masku treba da nose pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe, a obavezno prilikom odgovaranja i svakog razgovora, kao i bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet. Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.

Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska – hirurška, epidemiološka ili platnena, ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

Potrebno je redovno pranje ruku, ili upotreba dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola, koja ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle tri do četiri izvršenih dezinfekcija ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom.

Ruke se obavezno peru pri ulaska u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba.

Obavezno je i redovno čišćenje školske sredine.

Preporučuje se pravljenje higijenskog plana čišćenja (ko čisti, kada, na kom spratu, itd).

Redovna nabavka osnovnog potrošnog materijala, zajedničkim radom škole, lokalne samouprave i roditelja, kroz, na primer, osnivanje roditeljskog odbora za sanitarno-higijenske uslove). Tu spadaju sapun, toalet papir, ubrusi za jednokratno korišćenje, kese za kante za smeće, sredstva za čišćenje, dezificijensi i proizvodi za čišćenje (krpe, džogeri).

Predviđa se i redovno provetravanje svih prostorija isključivo otvaranjem prozora, bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa, obavezno za vreme svakog školskog odmora i između smena. Ako vremenski uslovi dozvoljavaju, preporučuje se držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.

Ukoliko škola organizuje ishranu učenika, potrebno je da se obroci služe u trpezariji ili učionicama (samo ukoliko škola nema trpezariju), da deca za stolovima sede na udaljenosti od najmanje jednog, a poželjno dva metra, u svakom pravcu.

Pre jela potrebno je obrisati alkoholom površine na kojima će se služiti hrana. Važno je da deca operu ruke pre jela, a treba im naglasiti i da međusobno ne dele hranu i pribor za ishranu.

Naveden je i postupak sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koje imaju simptome respiratorne infekcije sa sumnjom na korona virus.

Ukoliko se simptomi pojave van škole, treba se javiti u kovid ambulantu nadležnog doma zdravlja. Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi i dalje pratiti preporuke lekara.

Ukoliko se simptomi pojave u školi, kada je reč o osoblju škole, potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u kovid ambulantu, a nadležna osoba koju određuje direktor škole obaveštava nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

Kada je reč o đacima, pri svakoj sumnji infekciju učeniku odmah staviti masku i smestiti ga u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.

RTVPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.