4. statusna konferencija Haradinaj-Gucati: I dalje o obelodanjivanju dokaza, prevodu kompletnog predmeta…

Vest je ažurirana

Nešto posle 14 časova, završena je dvosatna četvrta statusna konferencija protiv Nasima Haradinaja i Hisnija Gucatija. Sledeća je zakazana za 28. maj. Iako je ocena sekretarijata da je predmet mali, istraga odbrane je i dalje u toku, kao i njihovi zahtevi za svo dostavljanje dokumenata tužilaštva na albanskom jeziku. Još jedan tim otići će na Kosovo u maju, odakle se danas uključio i Gucatijev advokat Tobi Kedman.

I ovu statusnu konferenciju obeležile su pritužbe odbrane na KST: Da nisu sproveli dobru istragu o curenju dokumenata, da ne govore istinu kada tvrde da su obelodanili sva tražena dokumenta, dok istovremeno pred same početke statusnih konferencija obelodanjuju dokumenta prima facie za koja odbrana ne može da stigne da se pripemi.

Prema sudu upućuju zahteve o tehničkim problemima koji ih usporavaju u radu, odnosno povređuju se prava njihovih branjenika – od toga da traže pisani prevod celog predmeta na albanskom, preko elektronskog sistema komunikacije, do toga da staklena barijera između optuženih i advokata im komplikuje rad.

Ipak, odbrana uverava da će u roku predati pretpretresni podnesak, što je do 14. juna i biti spremna za suđenje u periodu nakon 30. avgusta.

Tužilaštvo je najavilo mogućnost da će nastaviti sa istragama ukoliko to bude bilo potrebno, ali je njihov ključni argument prema odbrani u vezi sa istragom da imaju dovoljno dokaza što je potvrđeno čim je pokrenut i postupak, te da je na pretresnom veću sada da odluči da li su dokazi dovoljno utemeljeni. 

„Ovo nije suđenje o tome kako je tužilaštvo vodilo istragu“, istakao je tužilac uz opasku da ponavlja samo ono što je i ranije isticao na uvek iste primedbe sa strane odbrane.

Detalji

Prva tačka dnevnog reda ticala se obelodanjivanja dokaznog materijala, u okviru kojeg je odbrana ponovila pritužbe na tužilaštvo da ne obelodanjuje dokumenta, kao i to da nije vodila istragu o načinu na koji su procurela dokumenta iz suda, za šta se inače terete optuženi Nasim Haradinaj i Hisni Gucati.

Tužilaštvo je kazalo da je završilo sa obelodanjivanjem dokaznog materijala osim poslednje stavke što će biti i učinjeno. Odbrana se nije složila sa ovom ocenom tužilaštva. Oba tima odbrane tvrde da spisak po konsolidovanom pravilu 102/3 još uvek nije kompletan i jasan, te da ima još uvek otvorenih zahteva.

Haradinajeva odbrana pokrenula je pitanje čak i kompletnosti obelodanjivanja u pogledu broja ljudi koji su svedočili i informacija. Tužilaštvo su optužili da nije izvršilo smislenu istragu, te da treba obelodaniti dodatni materijal. Zato Haradinajeva odbrana nije u stanju da pruži validnu odbranu dok je obelodanjivanje još uvek u toku, navodi su tužilaštva.

Ipak, Gucatijeva odbrana navela je da će oni moći do 14. juna da objave pretpretresni podnesak.

Iz tužilaštva su odbacili optužbe odbrane. Tužilaštvo je na početku detaljno informisalo sudiju da su sva tražena, a moguća dokumenta obelodanili u skladu sa pravilima suda, navodeći konkretne komplete. Tako su, primera radi, naveli da su prema pravilu 103, obelodanili sva dokumenta, ili da su samo u jednom kompletu dokumenta objavili 104 stavke. Na još jednom primeru, što se tiče često spominjanog pravila 102/3, izabrane su 184 stavke relevatne za ovaj predmet i 13 stavki iz originalnog saopštenja.

Međutim, advokat odbrane Džonatan Ris kazao je: „Shvatate da u vreme kada sam napisao odgovor na nalog za određivanje današnje statusne konferencije, stiglo nam je iz tužilaštva 148 relevatnih predmeta, a to je u suprotnosti sa prvobitnim objašnjenjem tužilaštva gde je bilo 13“.

Ris je ukazao na to da je dakle prethodno dostavljanje 13 predmeta bilo samo delimično obelodanjivanje, te da je zato odbrana uvek skeptična kada tužilaštvo uverava da je završilo sa obelodanjivanjem.

„Tokom tri statusne konferencije to su bile okolnosti. Svakog puta nam je kazano da je obelodanjivanje završeno i da je tužilaštvo ispunilo svoju obavezu ali dan pred Četvrtu statusnu konferenciju, dobili smo 153 dokumenta. Ja ne kritikujem to, ali sam skeptičan kada nam tužilaštvo kaže i uverava nas da je proces obelodanjivanja okončan“, naglasio je Ris.

Ris je imao primedbu koja se tiče dostavljanja dokumenata iz tužilaštva odbrani pred sam početak konferencija, kada odbrana nije u stanju da se o njma izjasni jer nema dovoljno vremena da se detaljno upozna sa sadržajem. Tako su, prema Risovim rečima, pred samu statusnu konferenciju dobili poverljivu redigovanu verziju zahteva i osporavanja iz tužilaštva.

Zato će odbrana iskoristiti vremenski rok koji se poklapa sa rokom da podnesu pretpretresni podnesak – 14. juna da podnesu i pisanu analizu najnovijih dokumenata koji su im dostavljeni iz tužilaštva, čak i ranije ukoliko je moguće.

Njegovo izlaganje privuklo je pažnju i u delu kada je citirao stihove Hamleta Vilijama Šekspira, kao vid kritike ka tužilaštvu.“Tužilaštvo vazda protestuje“ (The lady doth protest too much, methinks).

I Gucatijev advokat Tobi Kedman se u najvećem delu složio sa izlaganjem svog prethodnika, posebno kada su u pitanju potrebni vremenski rokovi da odgovore na dokumenta koja im se iz tužilaštva dostave pred početak statusnih konferencija.

„Od nas se traži da prihvatimo stav tužilaštva prima facie u pogledu tih stvari, dok je g. Ris opravdano rekao zašto ne možemo da se oslonimo na stav tužilaštva. Ne možemo da prihvatimo njihove stavove, a da se ne istraži njihovo ponašanje dodatno. Dakle, nije prvi put da je tužilaštvo dan pre statusne konferencije dostavilo odgovarajuća dokumenta. I za nas je vrlo teško da odgovorimo usmeno, već nam je potrebno 10 dana da pisano odgovorimo“.

Nikolas Giju ih je u ovom delu podsetio na to da mu je podnesak odbrane takođe u bukvalnom smislu dostavljen minut pred početak sednice.

On je ipak naglasak stavio na treću okosnicu kritika odbrane prema tužilaštvu. Odbrana kaže da tužilaštvo se nije bavilo na odgovarajući način kako je došlo do curenja istraga, a to je ključni deo za ovaj predmet, te su još jednom postavili pitanje – zašto se ne vodi ovakva istraga.

„Na osnovu preliminarne istrage utvrđeno je da tužilaštvo nije sprovelo nikakvu efikasnu istragu sa jedne strane, a sa druge strane izneli su veoma ozbiljne optužbe, te se postavlja pitanje tužilaštvu kako nameravaju da vode istragu i u pogledu dokumenata koji su procureli“, naveo je Kedman.

Tužilaštvo je međutim objasnilo u odgovoru da dokumenta na koja se poziva odbrana su obelodanjena još 28. aprila, i to kao u predviđenom roku upravo za njih.

Što se tiče optužbi da KST nije sprovela dovoljnu istragu, oni tvrde da je istraga jasno pokazala da su optužbe protiv optuženih opravdane i da imaju dovoljno dokaza.

„Veće je pregledalo našu optužnicu, pretpretresna faza je skoro završena i nije tužilaštvo to koje sada utvrđuje da li istraga treba da se sprovede (…) Na pretresnom panelu se odlučuje da li su dokazi dovoljno utemeljeni. Ovo nije suđenje o tome kako je tužilaštvo vodilo istragu“, istakao je tužilac uz opasku da ponavlja samo ono što je i ranije isticao na uvek iste primedbe sa strane odbrane.

Posebno pitanje ticalo se Haradinajevog i Gucatijevog zahteva za prevođenje. Kao sledeći glavni zahtev odbrane je insistiranje da se sva dokumenta SKT njihovim branjenicima dostavljaju na maternjem – albanskom jeziku.

„Pretpretresni podnesak tužilaštva i dokazni materijal treba da budu prevedeni kao prioritetni. Bez prevoda ovog, ukoliko ostanu rokovi kao za sada, naneće mu se šteta da se na odgovarajući način prirpemi za odbranu“, kazao je Haradinajev advokat Ris.

Međutim, Giju je objasnio da prevodi postoje, da se poštuje pravo optuženih o dostupnosti optužbi na njihovom maternjem jeziku, ali da bi prevod celokupnog spisa naneo štetu efikasnosti celog procesa.

„Zato je potrebno pronaći ravnotežu“, dodao je Giju i objasnio da će sve izjave svedoka koje tužilaštvo namerava da pozove biti prevedene na albanski, ali da će u drugim slučajevima optuženi tokom suđenja imati sve vreme podršku profesionalnih prevodica.

„Odbrana ima pravo da podnese zahtev za prevod specifičnih dokaza na albanski, ali mora da objasni zasto optuženi nije u stanju da razume specifični dokument uz pomoć prevodioca“, takođe je kazao Giju.

Inače, svi potrebni dokumenti koji se prevode moraju da budu spremni do 17. maja u neredigovanoj verziji, a do 15. juna u redigovanoj.

Odbrana se odlučila ipak za 7. maj, i kasnije dostavljanje u junu.

„Najveći deo dokaza tužilaštva su izjave u javnosti optuženih. Optuženima zato nije potreban preevod sopstvenih izjava. Haradinajeva odbrana ne može da računa da se čeka svakog puta dok ne dobiju prevod. Odbrana je imala celokupno godinu za pripremu“, odgovorio je tužilac, nadovezujući se i na ocenu iz sekretarijata da je:

„Predmet je mali što se tiče radnji i postupanja optuženih tokom nešto manje od mesec dana“.

Sudija Nikolas Giju danas je izdao dva usmena naloga, oba za tužilaštvo – da na listu obelodanjenog materijala do 7. maja doda još jedan predmet. Imajući u vidu nastalu grešku, odnosno nedoslednosti u njemu, potrebno je da se on ispravi i da se potom dostavi revidirana verzija.

Takođe, SKT dužna je da obavesti sudiju u slučaju da se pojavi bilo kakva nova neredigovana verzija obelodanjenog materijala, a što je sada već moguće kako se približava predaja predmeta sudskom veću i kako odmiče ceo postupak.

Sledeća statusna konferencija zakazana je za 28. maj.

Odbrana sada ima rok od deset dana da odgovori na poslednje obelodanjivanje.

Sudija je obe strane pozvao da nastave komunikaciju između sebe, da poštuju rokove i da ga pisanim putem obaveštavaju ukoliko do sledeće konferencije naiđu na poteškoće, kako bi on to mogao da reši.

11:47 – Četvrta statusna konferencija protiv Haradinaja i Gucatija

U toku je četvrta Statusna konferencija u predmetu protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja.

Na ovoj statusnoj konferenciji pretpretresni Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih komora za ratne zločine na Kosovu u Hagu, Nikolas Giju, hteo je da utvrdi napredak u obelodanjivanju dokaznog materijala, da se informiše dokle je stigla istraga odbrane, te da preduzme potrebne korake za pripremu suđenja.

Tužilaštvo je još ranije iznelo predlog da se sa suđenjem počne već u aprilu mesecu nakon podnošenja pretpretresnog podneska, dok se odbrana protivila ovom predlogu i predložila kraj avgusta kao datum početka suđenja.

Statusnu konferenciju možete pratiti uživo OVDE.

Sudija za prethodni postupak će zatražiti od strana da ga upoznaju sa najnovijim informacijama ukoliko postoje, kada su u pitanju nerešena pitanja iz Okvirne odluke, kalendar, treća statusna konferencija i Odluka o materijalu na osnovu pravila 102 (3).

Među ovim pitanjima nalazili su se do sada zahtevi Haradinajeve i Gucatijeve odbrane da imaju pristup dokumentima tužilaštva, pre svega kada su u pitanju svedoci, pitanje prevoda na albanskom, pitanje završetka istrage tužilaštva, kao i zaštite svedoka.

Giju je odredio 30. jun kao uslovni datum predaje spisa u predmetu „Gucati i Haradinaj“ u pretpretresnom panelu.

Odbrana ima rok sada do 11. maja da obavesti sud o informacijama koje se tiču alibija za svoje branjenike, a do 14. juna podnesu pretpretresne podneske u kojima se osporavaju pojedinačne tačke optužnica.

Krajem februara je Nikolas Giju produžio meru pritvora ovoj dvojici.

Prva statusna konferencija u ovom slučaju održana je 8. januara ove godine, a druga 24. februara. Tada su na drugoj statusnoj konferenciji strane u postupku trebalo da se slože sa tim da specijalni tužilac dostavi odbrani redigovanu verziju informacije koja je identifikovana pod brojem F00136 do 04. marta, te da odbrana najkasnije do 5. marta dostavi informaciju tužilaštvu o određenim predmetima za koje im je potreban pristup ili provera kao i neki drugi predmeti sa kojima bi trebalo ažurirati liste.

Na trećoj statusnoj konferenciji 30. marta, obelodanjivanje dokaznog materijala bila je glavna tema u prvom delu rasprave. Saznalo se tada da Tužilaštvo istražuje identitet osobe koja je dostavila dokumenta, odnosno, predstavnik tužilaštva kazao je 30. aprila da se 12 od 39 zahteva za materijalom koje im odbrana dostavila, bavi identifikacijom osobe koja je dostavila dokumente iz Specijalnog tužilaštva Udruženju Veterana „OVK“, a koji su potom javno objavljivali Gucati i Haradinaj.

Predsednik Udruženja veterana „OVK i potpredsednik ovog udruženja Hisni Gucati, odnosno Nasim Haradinaj, uhapšeni su 25. septembra u Prištini, a u Hag su prebačeni dan kasnije, gde se nalaze i dalje, uz mere o produžetku pritvora, odnosno odbijanje zahteva odbrane za privremeno puštanje na slobodu. Prvo pojavljivanje pred Specijalizovanim većima imali su 29. septembra – Haradinaj i 1. oktobra – Gucati.

Obojica se terete da su iznošenjem u javnosti hiljada stranica tajnih dokumenata Specijalizovanog tužilaštva o identitetu svedoka, ugrozili postupke koji se vode u Hagu.

Tačnije, potvrđenom optužnicom terete se za četiri krivična dela – ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka.

Obojica su se izjasnili da nisu krivi po svim tačkama optužnice.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.