Ublažene nove mere antikovid 19 iz Prištine, policijski čas od ponoći

KoSSev Korona mitrovica
FOTO: KoSSev

Izvor: Koha (Tekst je izvorno preveden sa albanskog)

Vlada Kosova ublažila je mere protiv kovida 19. Građani od sada imaju pravo da se slobodno kreću do 00.00 časova, a ne do 22.00 časa kao do sada.

Nove mere nisu donele mnogo promena. Maska ostaje obavezna osim kada ste u vozili sami, ili sa članovima uže porodice; dok se trči ili obeduje i pije piće.

Nastava će se od sada redovno odvijati u svim predškolskim i dnevnim ustanovama. Uz fizičko prisustvo, nastavni proces će se sada odvijati u svim ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja, kao i u ustanovama visokog obrazovanja, pod uslovom da grupe od preko 50 ljudi najviše zauzimaju 50 odsto prostora.

Rad restorana biće dozvoljen do 23:00 časa.

U obrazloženju Vlade za nove mere kaže se da je, prema poslednjim izveštajima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, epidemiološka situacija sa kovidom 19 na Kosovu stabilna, ali rizik ostaje jer delta soj i dalje dominira. Upozoreno je da je ova varijanta pogoršala situaciju u nekim delovima sveta.

Cela odluka

Vlada Kosova je na elektronskoj 41. sednici odobrila novu odluka o opštim i posebnim merama za kontrolu, prevenciju i kontrolu pandemije kovida 19, kao i zahtev Ministarstva finansija, rada i transfera za uštedu i raspodelu budžeta u kategorijama rashoda budžetske organizacije za 2021. godinu.

Na osnovu preporuka Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, resornih ministarstava, zainteresovanih strana i relevantnih stručnjaka, usvojena je nova odluka o opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije kovida 19.

Mere za očuvanje javnog zdravlja i zaštitu od kovida 19 pokazale su se vitalnim za ograničavanje širenja kovida 19. Prema nedavnim izveštajima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, epidemiološka situacija sa kovida 19 na Kosovu je stabilna, ali rizik ostaje jer Delta varijanta nastavlja da dominira na Kosovu i u regionu.

U takvoj situaciji, pozivajući se na aktuelne podatke o epidemiološkoj situaciji i preporuke NIJZK, Vlada je preduzela mere koje imaju za osnovni cilj očuvanje javnog zdravlja i sprečavanje širenja kovida 19.

Takođe, Vlada je na današnjoj sednici razmotrila i usvojila zahtev Ministarstva finansija, rada i transfera za uštede i izdvajanje budžeta u kategoriji rashoda budžetskih organizacija za 2021. godinu.

Opšte i posebne mere za kontrolu, prevenciju i kontrolu pandemije kovida 19

A. [Teritorijalna primena]

1. Ova odluka se primenjuje na celoj teritoriji Republike Kosovo.

B. [Ulazi i izlazi građana u i iz Republike Kosovo]

2. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo mora imati jedan od sledećih dokaza:

2.1. Potvrda o vakcinaciji za kompletnu (dve doze) vakcinaciju protiv COVID-19;

2.2. RT-PCR negativan test na COVID-19, ne stariji od 72 sata;

2.3. Dokaz da je osoba preležala COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat najmanje 21 dan i ne više od 180 dana ili pozitivan rezultat serološkog testa na antitela -IgG, izdat pre najviše 30 dana;

2.4. Brzi negativni antigenski test, ne stariji od 48 sati.

3. Državljani Republike Kosovo, kao i lica sa privremenim ili stalnim boravištem na Kosovu, koja ulaze u Republiku Kosovo, u slučaju da ne poseduju jedan od dokaza iz tač. 2.1. do 2.4., provešće 7 dana u izolaciji. Ova lica moraju da popune izjavu o samoizolaciji na relevantnom graničnom prelazu.

4. Od zahteva za posedovanje bilo kog od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4, oslobađaju se:

4.1. Lica koja ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih punktova i napuštaju Kosovo u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih punktova, pod uslovom da na ulazu potpišu izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata;

4.2. Lica koja rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da poštuju protokol za međunarodni transport za zaštitu od COVID-19;

4.3. Državljani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati;

4.4. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da je potpisana deklaracija da napuštaju teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;

4.5. Strane diplomate, akreditovane na Kosovu;

4.6. Lica mlađa od šesnaest (16) godina.

Zaštita i bezbednost na radu

5. Svi zaposleni u javnim ustanovama, kao i zaposleni u javnim preduzećima u vlasništvu Vlade ili opštine, moraju da poseduju jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, da bi mogli da uđu u radni prostor.

6. Najviši administrativni službenik svake javne institucije je dužan da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će proveriti posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

C. [Opšte mere zaštite i higijene]

7. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti, dužni su da dezinfekciona sredstva za ruke i određenu količinu maski drže na pristupačnim mestima na ulazu u zgradu, kao i unutra.

8. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti, dužni su da na ulazu u svaki objekat postave vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od COVID-19, uključujući i znak koji zabranjuje ulazak u objekt bez maski, poštujući udaljenost .

9. Rukovodioci javnih i privatnih ustanova i drugih subjekata dužni su da vrše dezinfekciju i provetravanje zatvorenih prostora.

10. Nošenje maske koja pokriva nos i usta obavezno je u svim slučajevima, osim:

10.1. Kada vozite sami ili kada su u vozilu prisutni samo članovi uže porodice;

10.2. Tokom trčanja, vožnje bicikla i vežbanja;

10.3. Dok jedete ili pijete;

11. U zatvorene prostorije zabranjen je ulazak bez maske.

12. Sve javne i privatne institucije dužne su da odrede službenika za praćenje sprovođenja mera definisane u tački 11. i evidenciju iz tačke 2.1 i 2.4.

D. [Ograničenje kretanje]

13. Ograničenje kretanja građana nastavlja se, od 00 do 05 časova, osim u:

13.1. Slučajevima hitne prirode (traženje medicinske pomoći, kupovina lekova, pružanje nege ili medicinske pomoći, izbegavanje povreda ili izbegavanje rizika od povrede);

13.2. Kod kretanja zdravstvenog, bezbednosnog osoblja i operatora koji izvode javne radove ili usluge;

13.3. Kod osoblja u noćnoj smeni privrednih subjekata koji obezbeđuje funkcionisanje lanca snabdevanja (uključujući transport robe/usluga), ali pod uslovom da im je obezbeđena posebna dozvola iz EDI sistema Poreske uprave Kosova;

13.4. Osoba koje pruže dokaz da moraju da budu na aerodromu tokom policijskog časa, jer moraju da putuju avionom;

13.5. Lica kojima posebnu privremenu dozvolu izdaje Urgentni operativni centar MUP-a, prema tački 15., zbog neophodnosti kretanja u vreme policijskog časa.

14. Poslodavci su dužni da svojim zaposlenima koji podležu ograničenju iz tačke 13. daju dovoljno vremena da stignu do svojih domova.

15. Centar za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova može izdati posebnu dozvolu za lica koja dostave dokaze o potrebi privremenog produženja roka.

Dh. [Obrazovne institucije]

16. Nastavni proces u predškolskim i dnevnim ustanovama nastavlja se redovno.

17. Nastavno-obrazovni proces u ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja svih nivoa, kao i u dnevnim boravcima, odvija se prema redovnom rasporedu i uz fizičko prisustvo, uz podršku, praćenje i aktivni nadzor Opštinskog i institucionalnog tima;

18. Nastavni proces u javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama, kao i ustanovama za obuku i neformalno obrazovanje odvija se uz fizičko prisustvo pod uslovom da grupe preko 50 osoba budu smeštene u najviše 50% prostora.

19. Studenti da bi mogli da se upišu u dom moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

20. Studenti javnih i privatnih univerzitetskih institucija moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4., kako bi im se dozvolio ulazak u zgradu institucije.

21. Osoblje u svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja, uključujući predškolske i dnevne ustanove, moraju da poseduje bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4 da bi im se dozvolio ulazak u zgradu ustanove.

22. Najviši zvaničnik svake institucije prema tačkama 18, 19. i 20. dužan je odlukom da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

23. Svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja ili učenika.

E. [Zahtev za socijalne i penzione šeme]

24. Nalaže se Ministarstvu finansija, rada i transfera da izuzme sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MFPT od redovnog podnošenja relevantnim kancelarijama radi evidentiranja, u skladu sa relevantnim zakonima.

F. [Ograničavanje javnih i privatnih sastanaka]

25. Osim ako nije drugačije određeno ovom odlukom, dozvoljena su okupljanja u zatvorenom prostoru do trideset (30) lica (radionice, sastanci, seminari, obuke ili drugi skupovi). Učesnici su dužni da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, kako bi im se omogućio pristup ovim prostorijama, a organizator je dužan da obezbedi fizičku udaljenost od jedan metar između osoba i proveri relevantne dokaze.

25.1. Sednice Skupštine i Vlade su dozvoljene bez obzira na broj lica, uz poštovanje nošenja maski i fizičkog rastojanja od jedan metar između lica.

26. Urgentni operativni centar Ministarstva zdravlja može izdati posebnu dozvolu preko trideset (30) lica za događaje od posebnog značaja u funkciji javnog interesa.

27. Dozvoljena su okupljanja i kulturni događaji, na otvorenom do sedamdeset (70) osoba (javno). Organizator je dužan da obezbedi održavanje fizičke udaljenosti od 1 metar između lica i izvođenje dokaza iz tač. 2.1 do 2.4 ove odluke.

28. Izuzetno od tačaka 27 i 29, za koncerte i festivale sa javnim glasom važe zabrane iz tačke 32.

29. Verskim zajednicama dozvoljeno je da obavljaju svoju delatnost do 50% upotrebnog kapaciteta pod uslovom da poseduju bilo koji od dokaza iz tač. relevantno uputstvo.

30. Održavanje prijema u zatvorenom prostoru dozvoljeno je za trideset (30) lica, a u otvorenim prostorijama do sedamdeset (70), uz primenu zaštitnih mera (maske i fizičko odstojanje).

31. Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice, vodeći računa da učesnici drže fizičku udaljenost od jednog metra jedan od drugog.

G. [Zabrana određenih aktivnosti i organizacija]

32. Bez obzira na broj lica, zabranjena je delatnost noćnih klubova, kao i organizovanje festivala, koncerata, ekskurzija, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih žurki na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Gj. [Restorani]

33. Restoranskim objektima  je dozvoljeno da obavljaju svoju delatnost. Klijenti i restoransko osoblje moraju posedovati bilo koji od dokaza iz tačaka 2.1 do 2.4 kako bi im se omogućio ulazak u zatvorene prostore lokala, u skladu sa odgovarajućim uputstvom.

34. U restoranskim prostorijama dužno je odrediti jedno ili više odgovornih lica koja će proveriti posedovanje nekog od dokaza navedenih u tač. 2.1 do 2.4.

35. Korišćenje zatvorenih prostora dozvoljeno je do 50% kapaciteta prostora. Na otvorenim prostorima dozvoljeno je korišćenje do 70% kapaciteta prostora. Površina se računa za prostor u kome se služe hrana i piće.

36. Značenje izraza „otvoreni prostor“ i „zatvoreni prostor“ ima isto značenje kao i Zakon br. 04 / L-156 o kontroli duvana.

37. Kupci moraju stalno da sede u prostorijama restoranskih objekata u kojima je dozvoljena dostava hrane ili pića, osim:

37.1. Prilikom ulaska ili izlaska iz prostorija;

37.2. Prilikom plaćanja naloga;

37.3. Kada idete u toalet ili se vraćate iz njega;

37.4. Kada je to neophodno iz zdravstvenih i bezbednosnih razloga.

38. U slučajevima iz tačke 37.1 do 37.4 obavezno je nošenje maske koja pokriva nos i usta.

39. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju delatnost od 05:00 do 23:00 časa.

40. Muzika je dozvoljena samo do 21:30.

41. Menadžeri prostorija treba da obezbede da rastojanje između kupaca za različitim stolovima bude najmanje jedan (1) metar.

42. Naslon jedne stolice treba da bude udaljen najmanje jedan (1) metar od naslona druge stolice.

43. Do 4 osobe su dozvoljene za stolom u zatvorenim prostorima. U slučaju da su stolovi veći od dva (2) metra, onda je preduslov ograničenje od pet (5) ljudi na 10 m2.

44. Do šest (6) osoba je dozvoljeno napolju ili za stolom ili šalterom.

45. Svaki sto treba da bude opremljen dezinfekcionim sredstvima koja sadrže najmanje 60% alkohola.

46. ​​Usluga „prilagođena dostava“ može da radi i posle 22:30, nakon dobijanja posebne dozvole od strane EDI sistema (TAK).

H. [Tržni centri i drugi ekonomski operatori]

47. Delatnost trgovačkih centara je dozvoljena prema odgovarajućem uputstvu.

48. Svi operatori, koji za delatnost veleprodaje imaju trgovinu na veliko i malo, dužni su da odrede maksimalni broj kupaca u prostorijama istovremeno po pravilu – 1 osoba na 8 m2. Ovi operateri su dužni da na ulazu istovremeno označe najveći dozvoljeni broj kupaca. Područje se računa za područje u kojem je klijentima dozvoljen boravak.

49. Kupci i osoblje u tržnim centrima i pozivnim centrima moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4 da bi im se dozvolio ulazak u objekat.

50. U tržnim centrima i pozivnim centrima obavezno je odrediti jedno ili više odgovornih lica koja će proveriti posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

I. [Rad u parovima]

51. U javnim / privatnim institucijama ili preduzećima zaposlenici / osoblje koje radi u paru / u direktnom kontaktu sa klijentima (uključujući, ali bez ograničenja, berbere, taksiste, zaposlenike na tržištu i u bankama itd.) Moraju posedovati bilo koji dokaz iz tačaka 2.1 do 2.4 kako bi se omogućio pristup objektu. Obavezuje se da imenuju jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

52. Odgovorno lice javne ili privatne institucije i privrednih subjekata, dužno je da prestane sa postrojavanjem ili okupljanjem unutar i van radnog/poslovnog okruženja, osim ako postoji fizička udaljenost od najmanje 1 metar od drugih grupa lica. .

J. [Javni prevoz]

53. Zabranjen je ulazak u vozila javnog prevoza bez maske.

54. Operaterima putničkog drumskog saobraćaja je dozvoljeno da rade koristeći 50% kapaciteta za sedenje.

55. Do dva (2) putnika mogu da putuju taksijem.

56. Osoblje javnog prevoza mora imati bilo koji od dokaza navedenih u stavovima 2.1 do 2.4 da bi bilo zaposleno u sektoru javnog prevoza.

K. [Pozorišta, biblioteke itd.
57. Biblioteke, muzeji, bioskopi, pozorišta, koncerti filharmonije, opera, balet, orkestri, ansambli, omladinski centri, domovi kulture sa grupama ili drugim sličnim podređenim institucijama MKOS-a ili opština, smeju da rade koristeći 50% prostora/ površinski kapacitet odgovarajućih objekata, pod uslovom da javnost sedi u stolici. Obavezno držanje maske i fizičkog rastojanja od jedan metar između osoba.

58. Korisnici aktivnosti iz tačke 61. moraju da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, kako bi im se omogućio ulazak u objekat.

59. U poslovima iz tačke 61. rešenjem mora biti imenovano jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

L. [Sport i rekreacija]

60. Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja i treninga u skladu sa protokolima i preporukama svetskih organizacija za organizovanje sportskih događaja i zaštitnim merama Vlade Republike Kosovo.

61. Broj učesnika takmičenja (sportista, klubova, funkcionera i drugih učesnika neophodnih za odvijanje takmičenja) utvrđuje sportski savez uz poštovanje mere distance i drugih zaštitnih mera.

62. U trkačkim aktivnostima u dvorani dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 10% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadion, sportska hala, bazeni, drugi zatvoreni prostori) uz poštovanje mere udaljenosti od jedan metar i drugih zaštitnih mera. .

63. U takmičarskim aktivnostima na otvorenom dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 30% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadion, sportska hala, bazeni, drugi zatvoreni prostori) uz poštovanje udaljenosti od 1,5 metara i druge zaštitne mere.

64. Gledaoci u trkačkim aktivnostima u zatvorenom ili na otvorenom moraju posedovati jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

65. Organizatori takmičenja su dužni da imenuju lica odgovorna za kontrolu posedovanja bilo kog od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4, kao i da preduzmu posebne mere, u skladu sa međunarodnim protokolima, za upravljanje masom (navijači) pre, za vreme i posle ulaska u sportski prostor.

66. Dozvoljeno je korišćenje teretane, teretane i sl. za individualne rekreativne aktivnosti. Klijenti i osoblje moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4 ove odluke.

67. Svaki fitnes, teretana i slično je dužan da imenuje najmanje jednog zaposlenog koji će proveriti posedovanje nekog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

68. Korišćenje teretane, teretane i sl. vrši se u proporciji 1 klijent na 10 m2.

69. Obavezno je na svaki fitnes uređaj postaviti informativne table i sredstva za dezinfekciju (ili druga sredstva za čišćenje) radi njihovog informisanja i dezinfekcije od strane svakog klijenta nakon upotrebe.

LL. [spa centri]

70. Za ulazak u spa centre korisnici i osoblje moraju imati bilo koji dokaz naveden u tačkama 2.1 do 2.4 ove odluke. Obavezno je imenovati najmanje jednog zaposlenog koji će proveriti posedovanje nekog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4.

M. [Pijace i klanice]

71. Javnim pijacama vozila, životinja i živine dozvoljeno je obavljanje delatnosti korišćenjem 30% kapaciteta prostora/površina dotičnih objekata. Obavezno čuvanje maske i postavljanje tezgi na fizičkoj udaljenosti od najmanje 2 metra.

N. [Lični podaci i način provere dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4]

72. Imenovanje ovlašćenih lica ili ovlašćenih radnika za kontrolu dokaza prema tačkama 2.1 do 2.4 vrši se odlukom u kojoj se utvrđuju ime i prezime ovlašćenog lica. Ova lica moraju biti prepoznatljiva putem kartice/identifikacione oznake i njihova imena moraju biti istaknuta na ulazu u ustanovu, tržne centre, restoranske prostore i sve druge poslove.

73. Izvođenje dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, vrši se u obliku koji ne dozvoljava ovlašćenim licima ili službama da kontrolišu svoje posedovanje, da čuvaju, registruju ili obrađuju podatke sadržane u dokazima u bilo kom obliku, osim ako subjekt nije dao svoju pismenu saglasnost za obradu tih podataka.

74. Ovlašćenim i određenim licima, u cilju provere dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.4, u slučajevima kada je subjekt podataka dao pismenu saglasnost za obradu ovih podataka, nije dozvoljeno da zadrži podatke ili da ih ponovo koristi u svrhe. osim utvrđivanja posedovanja dokaza u javnom interesu i isključivo u svrhu borbe protiv širenja pandemije COVID-19.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.