Nove mere: Za ulazak na Kosovo od 3. januara po dve doze vakcine, do tada uz dva dokaza

Foto: Kljan Kosova

Kosovska vlada donela je odluku o novim protivepidemijskim merama koje stupaju na snagu 6. decembra. Sva lica koja ulaze na Kosovo od 3. januara 2022, pa nadalje, moraju da imaju dokaz o vakcinaciji sa dve doze. Do tog datuma, za ulazak je uz dokaz o vakcinaciji sa dve doze, dozvoljena još i mogućnost ulaska sa negativnim PCR testom, ne starijim od 48 sati, ali uz potvrdu o jednoj dozi vakcine – ne starijoj od četiri nedelje, ili –  potvrda o jednoj dozi vakcine zajedno sa dokazom da je osoba preležala kovid 19 (pozitivni PCR test ne raniji od 21 dana i ne stariji od 180 dana). 

Novina je i to da su iz ovih mera na prelazima izuzeta deca do 12 godina starosti, a ne 16, kako je prethodno bilo.

Takođe, na pojedinim prelazima i prištinskom aerodromu postoji mogućnost vakcinacije od strane mobilnih timova za sve one koji ulaze na Kosovo, kao i za lica sa privremenim ili stalnim boravištem. To su prelazi: Vrbnica, Merdare, Bela zemlja i Đeneral Janković.

Ostaje policijski sat od ponoći do 5 ujutru.

Maska i dalje ostaje obavezna, osim kada se vozite sami ili imate članove porodice u automobilu, dok trčite i vežbate ili dok jedete ili pijete.

Ograničenje saobraćaja i dalje traje od 00.00 do 5.00 časova ujutru, osim u određenim slučajevima, kao i ranije, kako je to vlada u Prištini objašnjavala prilikom ranijih mera.

Samo dva putnika mogu da putuju taksijem.

U javnom prevozu osoblje i putnici moraju da poseduju jednu od potvrda da nemaju koronavirus, odnosno da nisu oboleli od kovida 19.

Zabranjen je rad noćnih klubova i organizovanje festivala, koncerata, ekskurzija, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih žurki.

Restoranima se dozvoljava da rade sa 50 odsto popunjenošću kapaciteta u zatvorenom prostoru i do 70 odsto na otvorenom. Pružanje usluga dozvoljeno je od 5 do 23 sata, dok je muzika dozvoljena do 21.30.

Takođe, svi korisnici socijalnih i penzionih programa su izuzeti od redovnog podnošenja zahteva (odlazak na šest meseci).

Mere su uvedene, kako je i najavljeno prošle nedleje – zbog opasnosti od pojave, odnosno širenja novog soja – omikrona.

U nastavku objavljujemo naš prevod dela odluke kosovske vlade s obzirom na to da je ona za sada objavljena samo na albanskom.


Opšte i posebne mere za kontrolu, prevenciju i kontrolu pandemije kovida 19
Teritorijalna primena

1. Ova odluka se primenjuje na celoj teritoriji Republike Kosovo.

B. Ulasi i izlasci građana u i iz Republike Kosovo

2. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo mora da ima jedan od sledećih dokaza:

2.1. Potvrda o vakcinaciji za kompletnu (dve doze) vakcinaciju protiv COVID-19;

2.2. Potvrda o jednoj dozi vakcine – ne starija od četiri nedelje i RT-PCR negativan test na COVID-19, ne stariji od 48 sati

2.3. Potvrda o jednoj dozi vakcine, zajedno sa dokazom da je osoba preležala COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat ne ranije od 21 dan i ne kasnije od 180 dana)

3. Od dana 3. januara 2022, za sva lica koja ulaze na teritoriju Republike Kosovo važiće samo dokaz prema tački 2.1 ove odluke

4. Državljanima Republike Kosovo kao i licima sa privremenom ili stalnom dozvolom boravka na Kosovu, koji ne poseduju neki od dokaza 2.1. do 2.3 a traže da uđu na teritoriju Republike Kosovo, daće im se mogućnost da se vakcinišu od strane mobilnih ekipa na graničnom prelazu Međunarodnog aerodroma PAJ – za one koji ulaze vazdušnim putem i na graničnim prelazima Vrbnica, Merdare, Bela zemlja i Đeneral Janković – koji idu kopnenim putem

5. Od zahteva da poseduju neki od dokaza prema tačkama 2.1. do 2.3 izuzimaju se:

5.1. Lica koja ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih punktova i napuštaju Kosovo u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih punktova, pod uslovom da na ulazu potpišu izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata;

5.2. Lica koja rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da poštuju protokol za međunarodni transport za zaštitu od COVID-19;

5.3. Državljani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati;

5.4. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da je potpisana deklaracija da napuštaju teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;

5.5. Strane diplomate, akreditovane na Kosovu;

5.6. Lica mlađa od šesnaest (16) godina.

Zaštita i bezbednost na radu

6. Svi zaposleni u javnim ustanovama, kao i zaposleni u javnim preduzećima u vlasništvu Vlade ili opštine, moraju da poseduju jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, da bi mogli da uđu u radni prostor.

7. Najviši administrativni službenik svake javne institucije je dužan da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će proveriti posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

Opšte mere zaštite i higijene

8. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti, dužni su da dezinfekciona sredstva za ruke i određenu količinu maski drže na pristupačnim mestima na ulazu u zgradu, kao i unutra.

9. Javne i privatne ustanove, kao i drugi subjekti, dužni su da na ulazu u svaki objekat postave vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od COVID-19, uključujući i znak koji zabranjuje ulazak u objekt bez maski, poštujući udaljenost .

10. Rukovodioci javnih i privatnih ustanova i drugih subjekata dužni su da vrše dezinfekciju i provetravanje zatvorenih prostora.

11. Nošenje maske koja pokriva nos i usta obavezno je u svim slučajevima, osim:

11.1. Kada vozite sami ili kada su u vozilu prisutni samo članovi uže porodice;

11.2. Tokom trčanja, vožnje bicikla i vežbanja;

11.3. Dok jedete ili pijete;

12. U zatvorene prostorije zabranjen je ulazak bez maske.

13. Sve javne i privatne institucije dužne su da odrede službenika za praćenje sprovođenja mera definisane u tački 11. i evidenciju iz tačke 2.1 i 2.3.

Ograničenje kretanja

14. Ograničenje kretanja građana nastavlja se, od 00 do 05 časova, osim u:

14.1. Slučajevima hitne prirode (traženje medicinske pomoći, kupovina lekova, pružanje nege ili medicinske pomoći, izbegavanje povreda ili izbegavanje rizika od povrede);

14.2. Kod kretanja zdravstvenog, bezbednosnog osoblja i operatora koji izvode javne radove ili usluge;

14.3. Kod osoblja u noćnoj smeni privrednih subjekata koji obezbeđuje funkcionisanje lanca snabdevanja (uključujući transport robe/usluga), ali pod uslovom da im je obezbeđena posebna dozvola iz EDI sistema Poreske uprave Kosova;

14.4. Osoba koje pruže dokaz da moraju da budu na aerodromu tokom policijskog časa, jer moraju da putuju avionom;

14.5. Lica kojima posebnu privremenu dozvolu izdaje Urgentni operativni centar MUP-a, prema tački 15., zbog neophodnosti kretanja u vreme policijskog časa.

15. Poslodavci su dužni da svojim zaposlenima koji podležu ograničenju iz tačke 13. daju dovoljno vremena da stignu do svojih domova.

16. Centar za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova može izdati posebnu dozvolu za lica koja dostave dokaze o potrebi privremenog produženja roka.

Obrazovne institucije

17. Nastavni proces u predškolskim i dnevnim ustanovama nastavlja se redovno.

18. Nastavno-obrazovni proces u ustanovama preduniverzitetskog obrazovanja svih nivoa, kao i u dnevnim boravcima, odvija se prema redovnom rasporedu i uz fizičko prisustvo, uz podršku, praćenje i aktivni nadzor Opštinskog i institucionalnog tima;

19. Nastavni proces u javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama, kao i ustanovama za obuku i neformalno obrazovanje odvija se uz fizičko prisustvo pod uslovom da grupe preko 50 osoba budu smeštene u najviše 50% prostora.

20. Studenti da bi mogli da se upišu u dom moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

21. Studenti javnih i privatnih univerzitetskih institucija moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3., kako bi im se dozvolio ulazak u zgradu institucije.

22. Osoblje u svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja, uključujući predškolske i dnevne ustanove, moraju da poseduje bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3 da bi im se dozvolio ulazak u zgradu ustanove.

23. Najviši zvaničnik svake institucije prema tačkama 18, 19. i 20. dužan je odlukom da imenuje jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

24. Svim javnim i privatnim ustanovama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja ili učenika.

Zahtev za socijalne i penzione šeme

25. Nalaže se Ministarstvu finansija, rada i transfera da izuzme sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MFPT od redovnog podnošenja relevantnim kancelarijama radi evidentiranja, u skladu sa relevantnim zakonima.

Ograničavanje javnih i privatnih sastanaka

26. Osim ako nije drugačije određeno ovom odlukom, dozvoljena su okupljanja u zatvorenom prostoru do trideset (30) lica (radionice, sastanci, seminari, obuke ili drugi skupovi). Učesnici su dužni da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, kako bi im se omogućio pristup ovim prostorijama, a organizator je dužan da obezbedi fizičku udaljenost od jedan metar između osoba i proveri relevantne dokaze.

26.1. Sednice Skupštine i Vlade su dozvoljene bez obzira na broj lica, uz poštovanje nošenja maski i fizičkog rastojanja od jedan metar između lica.

27. Urgentni operativni centar Ministarstva zdravlja može izdati posebnu dozvolu preko trideset (30) lica za događaje od posebnog značaja u funkciji javnog interesa.

28. Dozvoljena su okupljanja i kulturni događaji, na otvorenom do sedamdeset (70) osoba (javno). Organizator je dužan da obezbedi održavanje fizičke udaljenosti od 1 metar između lica i izvođenje dokaza iz tač. 2.1 do 2.3 ove odluke.

29. Izuzetno od tačaka 27 i 29, za koncerte i festivale sa javnim glasom važe zabrane iz tačke 33.

30. Verskim zajednicama dozvoljeno je da obavljaju svoju delatnost do 50% upotrebnog kapaciteta pod uslovom da poseduju bilo koji od dokaza iz tač. 2.1 do 2.3. kako bi im se dozvolio ulazak u zavorene prostorije u skladu sa relevantnim uputstvom.

31. Održavanje prijema radi saučešća u zatvorenom prostoru dozvoljeno je za trideset (30) lica, a u otvorenim prostorijama do sedamdeset (70), uz primenu zaštitnih mera (maske i fizičko odstojanje).

32. Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice, vodeći računa da učesnici drže fizičku udaljenost od jednog metra jedan od drugog.

Zabrana određenih aktivnosti i organizacija

33. Bez obzira na broj lica, zabranjena je delatnost noćnih klubova, kao i organizovanje festivala, koncerata, ekskurzija, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih žurki na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Restorani

34. Restoranskim objektima je dozvoljeno da obavljaju svoju delatnost. Klijenti i restoransko osoblje moraju posedovati bilo koji od dokaza iz tačaka 2.1 do 2.3 kako bi im se omogućio ulazak u zatvorene prostore lokala, u skladu sa odgovarajućim uputstvom.

35. U restoranskim prostorijama dužno je odrediti jedno ili više odgovornih lica koja će proveriti posedovanje nekog od dokaza navedenih u tač. 2.1 do 2.3.

36. Korišćenje zatvorenih prostora dozvoljeno je do 50% kapaciteta prostora. Na otvorenim prostorima dozvoljeno je korišćenje do 70% kapaciteta prostora. Površina se računa za prostor u kome se služe hrana i piće.

37. Značenje izraza „otvoreni prostor“ i „zatvoreni prostor“ ima isto značenje kao i Zakon br. 04 / L-156 o kontroli duvana.

38. Kupci moraju stalno da sede u prostorijama restoranskih objekata u kojima je dozvoljena dostava hrane ili pića, osim:

39.1. Prilikom ulaska ili izlaska iz prostorija;

39.2. Prilikom plaćanja naloga;

39.3. Kada idete u toalet ili se vraćate iz njega;

39.4. Kada je to neophodno iz zdravstvenih i bezbednosnih razloga.

40. U slučajevima iz tačke 38.1 do 38.4 obavezno je nošenje maske koja pokriva nos i usta.

41. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju delatnost od 05:00 do 23:00 časa.

42. Muzika je dozvoljena samo do 21:30.

43. Menadžeri prostorija treba da obezbede da rastojanje između kupaca za različitim stolovima bude najmanje jedan (1) metar.

44. Naslon jedne stolice treba da bude udaljen najmanje jedan (1) metar od naslona druge stolice.

45. Do 4 osobe su dozvoljene za stolom u zatvorenim prostorima. U slučaju da su stolovi veći od dva (2) metra, onda je preduslov ograničenje od pet (5) ljudi na 10 m2.

46. Do šest (6) osoba je dozvoljeno napolju ili za stolom ili šalterom.

47. Svaki sto treba da bude opremljen dezinfekcionim sredstvima koja sadrže najmanje 60% alkohola.

48. ​​Usluga „prilagođena dostava“ može da radi i posle 22:30, nakon dobijanja posebne dozvole od strane EDI sistema (TAK).

Tržni centri i drugi ekonomski operatori

49. Delatnost trgovačkih centara je dozvoljena prema odgovarajućem uputstvu.

50. Svi operatori, koji za delatnost veleprodaje imaju trgovinu na veliko i malo, dužni su da odrede maksimalni broj kupaca u prostorijama istovremeno po pravilu – 1 osoba na 8 m2. Ovi operateri su dužni da na ulazu istovremeno označe najveći dozvoljeni broj kupaca. Područje se računa za područje u kojem je klijentima dozvoljen boravak.

51. Kupci i osoblje u tržnim centrima i pozivnim centrima moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3 da bi im se dozvolio ulazak u objekat.

52. U tržnim centrima i pozivnim centrima obavezno je odrediti jedno ili više odgovornih lica koja će proveriti posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

Rad sa strankama

53. U javnim / privatnim institucijama ili preduzećima zaposleni / osoblje koje radi sastrankama / u direktnom kontaktu sa klijentima (uključujući, ali bez ograničenja, berbere, taksiste, zaposlenike na tržištu i u bankama itd.) moraju posedovati bilo koji dokaz iz tačaka 2.1 do 2.3 kako bi se omogućio pristup objektu. Obavezuje se da imenuju jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

54. Odgovorno lice javne ili privatne institucije i privrednih subjekata, dužno je da prestane sa postrojavanjem ili okupljanjem unutar i van radnog/poslovnog okruženja, osim ako postoji fizička udaljenost od najmanje 1 metar od drugih grupa lica.

Javni prevoz

55. Zabranjen je ulazak u vozila javnog prevoza bez maske.

56. Operaterima putničkog drumskog saobraćaja je dozvoljeno da rade koristeći 50% kapaciteta za sedenje.

57. Do dva (2) putnika mogu da putuju taksijem.

58. Osoblje javnog prevoza mora imati bilo koji od dokaza navedenih u stavovima 2.1 do 2.3 da bi bilo zaposleno u sektoru javnog prevoza.

Pozorišta, biblioteke itd.

59. Biblioteke, muzeji, bioskopi, pozorišta, koncerti filharmonije, opera, balet, orkestri, ansambli, omladinski centri, domovi kulture sa grupama ili drugim sličnim podređenim institucijama MKOS-a ili opština, smeju da rade koristeći 50% prostora/ površinski kapacitet odgovarajućih objekata, pod uslovom da publika sedi na stolicama. Obavezno držanje maske i fizičkog rastojanja od jedan metar između osoba.

60. Korisnici aktivnosti iz tačke 59. moraju da poseduju bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, kako bi im se omogućio ulazak u objekat.

61. U poslovima iz tačke 59. rešenjem mora biti imenovano jedno ili više odgovornih lica koja će kontrolisati posedovanje bilo kog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

Sport i rekreacija

62. Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja i treninga u skladu sa protokolima i preporukama svetskih organizacija za organizovanje sportskih događaja i zaštitnim merama Vlade Republike Kosovo.

63. Broj učesnika takmičenja (sportista, klubova, funkcionera i drugih učesnika neophodnih za odvijanje takmičenja) utvrđuje sportski savez uz poštovanje mere distance i drugih zaštitnih mera.

64. U takmičarskim aktivnostima u dvorani dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 10% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadion, sportska hala, bazeni, drugi zatvoreni prostori) uz poštovanje mere udaljenosti od jedan metar i drugih zaštitnih mera. .

65. U takmičarskim aktivnostima na otvorenom dozvoljeno je prisustvo gledalaca do 30% kapaciteta sportskog objekta ili prostora (stadion, sportska hala, bazeni, drugi zatvoreni prostori) uz poštovanje udaljenosti od 1,5 metara i druge zaštitne mere.

66. Gledaoci u takmičarskim aktivnostima u zatvorenom ili na otvorenom moraju posedovati jedan od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

67. Organizatori takmičenja su dužni da imenuju lica odgovorna za kontrolu posedovanja bilo kog od dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3, kao i da preduzmu posebne mere, u skladu sa međunarodnim protokolima, za upravljanje masom (navijači) pre, za vreme i posle ulaska u sportski prostor.

68. Dozvoljeno je korišćenje hale, teretane i sl. za individualne rekreativne aktivnosti. Klijenti i osoblje moraju posedovati bilo koji od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3 ove odluke.

69. Svaka teretana, hala i slično je dužna da imenuje najmanje jednog zaposlenog koji će proveriti posedovanje nekog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

70. Korišćenje hale, teretane i sl. vrši se u proporciji 1 klijent na 10 m2.

71. Obavezno je na svaki fitnes uređaj postaviti informativne table i sredstva za dezinfekciju (ili druga sredstva za čišćenje) radi njihovog informisanja i dezinfekcije od strane svakog klijenta nakon upotrebe.

Spa centri

72. Za ulazak u spa centre korisnici i osoblje moraju imati bilo koji dokaz naveden u tačkama 2.1 do 2.3 ove odluke. Obavezno je imenovati najmanje jednog zaposlenog koji će proveriti posedovanje nekog od dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3.

Pijace i klanice

73. Javnim pijacama vozila, životinja i živine dozvoljeno je obavljanje delatnosti korišćenjem 30% kapaciteta prostora/površina dotičnih objekata. Obavezno čuvanje maske i postavljanje tezgi na fizičkoj udaljenosti od najmanje 2 metra.

Lični podaci i način provere dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3.

74. Imenovanje ovlašćenih lica ili ovlašćenih radnika za kontrolu dokaza prema tačkama 2.1 do 2.3 vrši se odlukom u kojoj se utvrđuju ime i prezime ovlašćenog lica. Ova lica moraju biti prepoznatljiva putem kartice/identifikacione oznake i njihova imena moraju biti istaknuta na ulazu u ustanovu, tržne centre, restoranske prostore i sve druge poslove.

75. Izvođenje dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, vrši se u obliku koji ne dozvoljava ovlašćenim licima ili službama da kontrolišu njihovo posedovanje, da čuvaju, registruju ili obrađuju podatke sadržane u dokazima u bilo kom obliku, osim ako subjekt nije dao svoju pismenu saglasnost za obradu tih podataka.

76. Ovlašćenim i određenim licima, u cilju provere dokaza navedenih u tačkama 2.1 do 2.3, u slučajevima kada je subjekt podataka dao pismenu saglasnost za obradu ovih podataka, nije dozvoljeno da zadrži podatke ili da ih ponovo koristi u svrhe. osim utvrđivanja posedovanja dokaza u javnom interesu i isključivo u svrhu borbe protiv širenja pandemije COVID-19.Preuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.