Kancelarija za KiM: Intenzitet briselskog dijaloga najniži do sada

„Suprotno želјi srpske strane“, intenzitet dijaloga u periodu od maja do oktobra bio je najniži od početka čitavog procesa 2013. godine. U ovom periodu nije postignut ni jedan novi sporazum, održana su dva sastanka na visokom političkom nivou i jedanaest bilateralnih sastanaka sa posrednicima EU na tehničkom nivou. Domet ovih sastanaka je bio veoma skroman, jer su napori učesnika na visokom političkom nivou uglavnom bili usmereni na razmatranje mogućnosti za prevazilaženje aktuelnih problema, a ne na razgovore o obnavlјanju dijaloga i postizanju novih aranžmana značajnih za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Istovremeno, bilateralni sastanci Beograda sa posrednicima  EU na tehničkom nivou su se sveli na razgovore o potrebi i načinu sprovođenja postignutih dogovora. Možda jedino pozitivno rešenje u okviru dijaloga u ovom periodu je ono koje se odnosi na integraciju pravosuđa – navodi se u izveštaju Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije i Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu o napretku dijaloga Beograda i Prištine za period od 30. aprila do 31. oktobra 2017. godine. Iz ove dve kancelarije, u svom najnovijem izveštaju – ukazali su na to da „Priština odbija da razgovara i primeni brojne obaveze koje je preuzela, posebno po pitanju Zajednice srpskih opština“, ali i „brojnim drugim pitanjima“ poput katastra, policije, diploma, civilne zaštite, razgraničenja Severne i Južne Mitrovice i drugih. Upravo su ove tačke one koje su predočili posrednicima EU, a kojima su, navode – posebno ukazali na to da „Priština ozbilјno krši sporazume o slobodi kretanja, integrisanom upravlјanju prelazima (IBM) i posetama zvaničnika“. Koji su još zaključci u ovom izveštaju, te šta konkretno Beograd zamera Prištini, pročitajte u nastavku.

ZSO „mehanizam“ koji su „sami Srbi sa KiM-a odredili“ za razvoj kapaciteta i „most saradnje“ sa albanskim narodom; Priština insistirala da se potpiše sporazum o ZSO 

O ZSO-u:

„Podsetićemo da je upravo to mehanizam koji su sami Srbi sa KiM odredili kao optimalan okvir za razvoj svojih političkih, kulturnih, ekonomskih i drugih kapaciteta i kao most saradnje prema albanskom narodu i njegovim institucijama u Pokrajini.“

Uprkos tome, Priština, ističe se – odbija da primeni sporazum koji je „sama potpisala“, a dodaje se i da je Priština sama „insistirala“ na postizanju ovog sporazuma, „tvrdeći da postoje drugi (bolјi) načini za političko i drugo organizovanje života Srba u Pokrajini“.

U proteklom periodu nije bilo pomaka u implementaciji postignutog dogovora o formiranju Zajednice srpskih opština, podseća se, a za koju se ocenjuje da je „klјučni faktor za opstanak“ srpskog naroda na KiM-u:

„Priština ne samo da nije ispunila preuzete obaveze, nego i dodatno uslovlјava uspostavlјanje ZSO ukidanjem tzv. paralelnih institucija i brojnim drugim dnevnopolitičkim pitanjima.“

Srpski predstavnici, dodaje se, posebno insistiraju na pronalaženju rešenja za problem pravnog osnova uspostavljanja ZSO-a, koji je, ističe se – nastao usled odluke Ustavnog suda Kosova, kojom su „jednostrano prekršene odredbe Opštih principa o uspostavlјanju ZSO“:

„Predstavnici Beograda i dalјe zastupaju stav da će UT izraditi Statut isklјučivo na osnovu Prvog sporazuma, Plana implementacije, Delokruga rada UT i Opštih principa o uspostavlјanju ZSO“, koji „predviđaju isklјučivu nadležnost UT za izradu Statuta, te su neosnovana nastojanja Prištine da u taj proces uklјuči predstavnike svojih institucija.“

„Od implementacije dogovora o ZSO umnogome zavisi ishod i rešavanje niza drugih problema u oblastima o kojima se razgovara u okviru dijaloga ili o kojima će se tek razgovarati, kao što su pitanje imovine, ekonomskog razvoja, obrazovanja, kao i urbanog i ruralnog planiranja,“ dodaje se.

Pitanje glavnog mitrovičkog mosta bez pomaka, gradonačelnik Severne Mitrovice bio „prinuđen“ da prekine radove. Priština „faktički izvršila razgraničenje“ Severne i Južne Mitrovice u Suvom Dolu“, od EU zatraženo da se razgraničenje formalno potvrdi

Implementacija sporazuma u vezi sa glavnim mostom i njegovim okruženjem u ovom izveštajnom periodu je „gotovo potpuno obustavlјena“, stoji dalje u izveštaju:

Bezbednosna situacija „relativno stabilna“, bezbednost Srba „veoma osetljiva“, njihov položaj još osetljiviji u narednom periodu zbog opozicionih kosovskih partija, među kojima i Samoopredeljenje; izazov islamski ekstremizam koji „jača“

Kao i prethodnim izveštajima i ovaj se bavi bezbednosnom situacijom na KiM-u.

Ona se tokom izveštajnog perioda ocenjuje kao „relativno stabilna“, dok se kao „najznačajniji bezbednosni izazov“ navodi islamski ekstremizam, koji, kako tvrde dve kancelarije u izveštaju – „konstantno jača i pridobija sve veći broj sledbenika“.

Položaj Srba u narednom periodu „mogao bi da postane još osetlјiviji“:

„Usled očekivane težnje opozicionih albanskih partija da krive srpske predstavnike koji učestvuju u pokrajinskoj vlasti za neuspehe vladajuće koalicije. To se posebno odnosi na pokret Samoopredelјenje, koji je pri mobilizaciji svojih pristalica gotovo uvek bar implicitno koristio ideju ‘unutrašnje i spolјne srpske pretnje državnosti Kosova’.“

„Nažalost, ovakvu mogućnost potvrđuje i dalјe veoma visok broj bezbednosnih incidenata u kojima su žrtve napada bili Srbi i njihova imovina. U proteklom izveštajnom periodu registrovano je ukupno 30 takvih incidenata,“ dodaje se.

Upravo u delu izveštaja u vezi sa incidentima u kojima su pojedini izdvojeni i dodatno pojašnjeni, iznesen je za javnost novi detalj u vezi sa slučajem prijave seksualnog napada.

„U selu Zupče u opštini Zubin Potok, lice albanske nacionalnosti muškog pola iz sela Košutovo, opština Zubin Potok, upao je u barake i pokušao silovanje maloletnog ženskog lica srpske nacionalnosti,“ stoji u izveštaju.

„Ostala su sporna pitanja ostvarivanja neophodnog bezbednosnog okruženja i postizanja tehničkih dogovora izvođača radova. Ipak, na odlaganje radova najviše su uticale promenlјive političke okolnosti kojima su dominirala dva izborna procesa za parlamentarne i lokalne izbore.“

Podseća se da je gradonačelnik Severne Mitrovice krajem aprila doneo odluku o obustavljanju radova, jer je na to bio „prinuđen“, „usled pogoršane bezbednosne situacije u gradu“.

Potom je, dodaje se – 7. jula održao sastanak u Prištini na kojem je dogovoreno da EULEX, KFOR i KP pojačaju bezbednosno prisustvo u zoni glavnog mosta, kao i da se „na sredini mosta postave betonske prepreke visine do 40 centimetara“.

KFOR i KP „ispunili su svoj deo obaveza“, dok EULEX to nije učinio „usled smanjenih operativnih kapaciteta“.

Održano je potom više sastanaka sa predstavnicima ove misije EU, kako bi se „iznašao način njihovog angažovanja“. U izveštaju, međutim, nema detalja da li je i kakav dogovor postignut.

Beograd je na sastancima sa predstavnicima EU insistirao i „na što skorijem organizovanju sastanka građevinskih kompanija“ koje su angažovane za izvođenje radova, kako bi se rešila „sva nejasna tehnička pitanja oko nivelacije terena u zoni kružnog toka“ sa severne strane mosta, te da su se predstavnici EU „u osnovi složili“.

U proteklom periodu nije bilo konkretnih pomaka ni kada je reč o pitanju razgraničenja Severne i Južne Mitrovice u oblasti Suvog Dola, ali Priština je pred junske parlamentarne izbore, dodaje se – „faktički izvršila razgraničenje“:

„Tako što je Srbe iz srpskog dela tog sela svrstala u birački spisak opštine Severna Mitrovica, a Albance iz albanskog dela tog sela u birački spisak opštine Južna Mitrovice.“

„Pošto je takvo rešenje u skladu sa zahtevima naše strane, od EU posrednika je zatraženo da, kao garanti sporazuma iz dijaloga, obezbede da se to faktičko razgraničenje formalno potvrdi u okviru odgovarajuće regulative PIS u Prištini,“ zaključuje se.

Nadevenih 39 bivših administrativnih radnika MUP-a Srbije bi trebalo da bude integrisano u matičnim službama opština na Severu. Predviđeno je da oni, nakon integracije, rade na poslovima izdavanja državlјanstava, uverenja iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i drugim poslovima matične službe.

Ovih 39 lica predstavlјa drugi deo grupe od ukupno 71 bivšeg administrativnog radnika MUP Srbije, o čijoj integraciji je prethodno pregovarano.

Integracija pripadnika MUP-a Srbije: Otvoreno pitanje integracije 39 pripadnika MUP-a, 34 bivša vatrogasaca, 23 bivša policajca i 15 pripadnika Uprave za ishranu i smeštaj srpskog MUP-a

Stotinu jedanaest pripadnika MUP-a Srbije, odnosno 39 bivših administrativnih radnika MUP, 34 bivša vatrogasaca (od ukupno 64), kao i 23 bivša policajca MUP Republike Srbije i 15 bivših pripadnika Uprave za ishranu i smeštaj MUP Republike Srbije – i dalje nije integrisano.

U ovom periodu nije bilo ni jednog sastanka Komisije za integraciju 39 bivših administrativnih radnika MUP-a, dok su predstavnici EU, ističe se – ponovili Beogradu da će 39 bivših administrativnih radnika MUP i 34 vatrogasca sigurno biti integrisano i da je to obaveza koju i Priština ne spori.

Zbog „narasle snage“ Srpske liste pitanje formiranje vojske Kosova pomereno na „diplomatski kolosek“

U ovodnom delu izveštaja gde se opisuje situacija na KiM-u navodi se i da što se tiče „pitanja formiranja tzv. ‘oružanih snaga Kosova’, koje je tokom prethodnog izveštajnog perioda bilo „visoko na listi unutrašnje političkih prioriteta Prištine“, u ovom izveštajnom periodu ono u „potpunosti pomereno u spolјnopolitičku arenu“:

„Jedan od klјučnih razloga tome je narasla snaga Srpske liste, koja je postala nezaobilazan politički činilac vladajuće koalicije i zbog koje su privremene institucije samouprave u Prištini pitanje transformacije Kosovskih bezbednosnih snaga u tzv. OS Kosova preusmerile na diplomatski kolosek.“

„Međutim, po pitanju 23 bivša policajca i 15 pripadnika Uprave za ishranu i smeštaj MUP Republike Srbije, EU posrednici i dalјe su bliži stanovištu Prištine, koja odbija integraciju ovih lica. Kao razlog navode to što bivši policajci nisu prošli navodne ‘bezbednosne provere’, kao i to što prištinske institucije nemaju radna mesta koja odgovaraju poslovima bivših pripadnika Uprave za ishranu i smeštaj MUP Republike Srbije, već da za usluge te prirode angažuju privatne kompanije,“ navodi se.

Kao i u ranijim periodima, nije došlo do promene po pitanju komandira Regionalne direkcije Sever:

„Komandant RDS i dalјe obavlјa svoju dužnost u svojstvu vršioca dužnosti, a uslovi za njegovo zvanično imenovanje stvoriće se tek uspostavlјanjem Zajednice srpskih opština, u skladu sa tačkom 9. Prvog sporazuma.“

Pozitivan pomak: „Smanjen politički pritisak“ na policijske rukovodioce regiona za Sever. Neusklađena etnička struktura policijskih jedinica 

Ipak, u proteklom izveštajnom periodu, došlo je do „pozitivnog pomaka u kontekstu smanjenih političkih pritisaka na rukovodstvo RDS, kao i izbegavanju jednostranih odluka Prištine o smenama i postavlјenjima u RDS“, navodi se.

„Međutim, i dalјe je prisutan problem vezan za potrebu usklađivanja etničke strukture svih policijskih jedinica raspoređenih na severu KiM sa etničkom strukturom tog dela Pokrajine, gde Srbi čine više od 90% stanovništva,“ zaključuje se.

Integracija pravosuđa: Srpska strana „izričita“ da se svi objekti za rad sudova i tužilaštva budu funkcionalni, Severu Kosova „potrebno najmanje 4 notara“ koji govore srpski i „5 ili 6 privatnih sudskih izvršitelјa“

Integracija pravosuđa ukazuje da je put saradnje moguć 

Kao „možda jedino pozitivno rešenje“ u okviru dijaloga, u ovom izveštajnom periodu, navodi se integracija srpskih pravosudnih radnika u kosovski sistem, što „uverlјivo pokazuje da je put saradnje kroz dijalog moguć, potreban i obostrano koristan“.

U delu izveštaja o integraciji srpskih pravosudnih radnika u kosovski pravosudni sistem podseća se da je „imenovanje“ sudija i tužilaca, nakon „odlaganja od sedam dana“, realizovano 24. oktobra, ali bez informacije da je to odlaganje, kako su iz EU potvrdili, usledilo na zahtev Beograda.

Ističe se da je integracija potom „nastavlјena po dogovorenom redosledu“, ali uz „kašnjenje Prištine“ kada je u pitanju imenovanje predsednika Osnovnog suda u Mitrovici i rukovodioca Apelacionog odelјenja u Mitrovici, kao i „odlaganjem datuma ulaska integrisanih sudija, tužilaca i administrativnog osoblјa u prostorije suda“.

„Srpska strana je izričito prenela zahtev EU posrednicima da se svi objekti za rad sudova i tužilaštva dovedu u stanje pune funkcionalnosti, kao i da se radi uspeha procesa integracije reše pitanja koje se tiču uspostavlјanja procedura za imenovanje sudija porotnika, sudskih izvršitelјa i notara iz redova srpske zajednice, kao i druge aktivnosti radi uspostavlјanja efikasnog i operativnog pravosudnog sistema na severu Pokrajine,“ dodaje se.

U fusnoti se potom objašnjava da se „druge aktivnosti“ tiču „priznavanja diploma u skladu sa sporazumom o diplomama; uspostavlјanje programa stažiranja srpskih pravnika, i stručni prevod zvaničnih dokumenata i propisa PIS u Prištini na srpski jezik“.

Dodaje se i da ispit za notare u kosovskom sistemu nije organizovan pet godina, a da je „severu KiM potrebno najmanje 4 notara koji govore srpski, i 5 ili 6 privatnih sudskih izvršitelјa“.

Integracija pripadnika civilne zaštite: Nedostatak prostorija za njihov rad i neisplaćene zarade, Priština ucenjivala integrisane i pretila otpuštanjem jer ne dolaze na posao 

Beograd još aprila dobio uveravanja da će pripadnicima CZ-a biti isplaćene zaostale plate 

„Na sastanku sa predstavnicima EEAS i EULEX-a, koji je održan 19. aprila 2017. godine, Beograd je dobio uveravanje da je Priština konačno preduzela mere koje će u narednim mesecima dovesti do izmirenja svih zaostalih dugovanja i redovnih isplata zarada.“

Sa druge strane, kada je u pitanju integracija nekadašnjih pripadnika Civilne zaštite u kosovske institucije „još uvek nije postignuta puna primena“ sporazuma o integraciji.

Kao glavni problemi navode se nedostatak radnih prostorija i neisplaćivanje zarada.

U ovom izveštajnom periodu 32.92% integrisanih pripadnika bivše CZ (159 od ukupno 483) nije primilo jednu, ili više plata od stupanja na posao, a 5 lica nije primilo nijednu platu od januara 2016. godine iako su Beogradu „više puta pružena uverenja da će se problem zaostalih zarada rešiti“.

„Takođe, Priština još uvek nije obezbedila prostorije za rad integrisanih lica na severu AP KiM u skladu sa članom 2. sporazuma. Zbog toga, 71% integrisanih lica još nema obezbeđene prostorije za rad. U prethodnom periodu, institucije Prištine su koristile problem nedostatka prostorija za rad na severu, kako bi ucenjivale integrisana lica i pretila otpuštanjem ukoliko ne dolaze na posao na radna mesta južno od Ibra, koja nisu u skladu sa sporazumom,“ dodaje se i navodi da se očekuje rešavanje ovog problema „u narednom periodu“.

Energetika: Dve srpske kompanije i dalje nisu registrovane u kosovskom sistemu. Priština uz podršku EU i Energetske zajednice „krši postignute sporazume“

„Jedan od razloga za odbijanje registracije kompanija jeste i to što nisu predate Odluke o osnivanju kompanija, iako ta činjenica ranije nije navođena kao sporna.  EMS i KOSTT su potpisali Connection Agreement 1. oktobra 2015. godine u okviru ENTSO-E, dok su ostale članice ENTSO-E navedeni Sporazum potpisale u decembru 2015. godine.  Član 16. ovog Sporazuma predviđa da kompanija „Elektrosever“ mora prvo da dobije licencu za snabdevanje električnom energijom i da ona postane operativna, nakon čega bi KOSTT postao zasebna kontrolna oblast,“ stoji u izveštaju.

„Klјučni problem u implementaciji Sporazuma o energetici i dalјe predstavlјa neispunjenje obaveze Prištine da osnuje dve srpske kompanije ‘EPS trgovina’ i ‘Elektrosever’ na severu Pokrajine,“ navodi se dalje.

Nakon što su 26. aprila predstavnici JP EPS predali svu potrebnu dokumentaciju za registraciju kompanije u Kosovskoj agenciji za privredne registre (KARB), „Priština je po četvrti put odbacila zahteve za registraciju srpskih energetskih kompanija na KiM“, kao „nekompletne i nesaglasne tzv. kosovskim zakonima i Briselskom sporazumu“, navode iz ove dve kancelarije.

„Imajući u vidu da su razlozi za odbacivanje zahteva za registraciju nejasni i paušalni, naša strana je tzv. KARB-u podnela Zahtev za preispitivanje odluke o odbacivanju zahteva za registraciju energetskih kompanija. Kako na predmetni zahtev nije odgovoreno u propisanom roku, srpska strana je protiv akta kojim se odbacuju zahtevi za registraciju uložila žalbu tzv. Ministarstvu trgovine i industrije, kao i tužbu tzv. Upravnom sudu u Prištini,“ navodi se dalje.

Kako je prošlo četiri meseca od podnošenja ove tužbe/žalbe, srpska strana je potom, 19. oktobra, podnela „urgenciju“ sudu u Prištini, kojom traži obaveštenje, u pisanoj formi, o tome u kom stadijumu postupka se nalazi tužba podneta 8. juna i kada se može očekivati donošenje meritorne odluke u predmetnom upravnom sporu, kao i „urgenciju“ kojom predlaže da drugostepeni organ, odnosno kosovsko Ministarstvo trgovine i industrije, o žalbi odluči u što kraćem roku, a „s obzirom na to da su davno protekli zakonom propisani, ali i razumski, rokovi za rešavanje predmetne žalbe“.

„Zbog navedenog, Sporazum o povezivanju između EMS i KOSTT u okviru organizacije Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E), tzv. Connection Agreement (CA) još uvek nije stupio na snagu,“ stoji u izveštaju i dodaje se da se „delovanjem Prištine, uz podršku Evropske unije i Energetske zajednice, koje ima za cilј da KOSTT postane zasebna kontrolna oblast bez prethodno ispunjenog uslova iz člana 16. Connection Agreement, krše postignuti sporazumi“.

U narednom periodu, navodi se dalje – očekuje se da „EU posrednici preduzmu neophodne mere kako bi se pronašla rešenja za registrovanje kompanija i dodelu potrebnih licenci za njihov rad“.

Evropske integracije: Beograd posvećen ispunjavanju merila iz Poglavlja 35:

„I u narednom periodu, Beograd ostaje snažno opredelјen nastavku puta u EU, ispunjavanju merila iz pregovaračkih poglavlјa i sprovođenju dogovora postignutih u okviru Dijaloga Beograda u Prištine, pod pokrovitelјstvom EU.“

Telekomunikacije: U fiksnoj mreži MTS DOO 18.505 pretplatnika, korisnicima će biti omogućeni „najsavremeniji fiksni servisi“, „značajno unapređena“ i mobilna mreža

O delu o telekomunikacijama podseća se da je kompaniji „MTS“ DOO, dodelјeno 30 lokacija za bazne stanice, te da je na ovu firmu, registrovanu u kosovskom sistemu – preneta sva imovina MTS-a i da su joj dodelјene licence za fiksnu i mobilnu telefoniju, čime je „okončana prva faza pregovora između Beograda i Prištine iz oblasti telekomunikacija“.

Očekuje se da će u narednom periodu započeti implementacija druge faze pregovora – harmonizacija spektra za mobilnu telefoniju i televizijski signal.

Kada je u pitanju fiksna telekomunikaciona mreža, u potpunosti su „obnovlјeni prekinuti sistemi prenosa između pojedinih komutacionih objekata, čime je omogućena telefonska usluga za još 1.772 korisnika“, a „izvršeno je i proširenje postojećih kapaciteta“. „U toku“ je i „rekonfiguracija interkonekcijskog povezivanja između fiksne mreže Telekoma Srbija i fiksne mreže MTS DOO“.

Regionalno predstavljanje: Nastavljen „konstruktivni pristup“ Beograd u vezi sa učestvovanjem Prištine u upravljačkim organima organizacija 

I dok se zvanični Beograd u javnosti protivi učlanjenju Kosova u međunarodne organizacije, sa druge strane, u izveštaju se navodi da je Beograd u ovom izveštajnom periodu „nastavio sa konstruktivnim pristupom po pitanju učestvovanja predstavnika Prištine u upravlјačkim organima različitih organizacija i inicijativa u skladu sa odredbama dogovora“ o regionalnom predstavljanju.

„Kao najznačajniji sastanak, na kome su u prethodnom periodu zajedno prisustvovali predstavnici Beograda i Priština, izdvaja se Specijalni sastanak američko-jadranske povelјe, od 2. avgusta 2017. godine, na kojem su učestvovali predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i tzv. predsednik Kosova, Hašim Tači. Takođe, predstavnici Beograda i Prištine su u skladu sa Dogovorom zajedno učestvovali na sastancima sledećih organizacija: Regionalnom savetu za saradnju (RSS), Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSuJIE), Regionalnoj inicijativi za migracije, azil i izbeglice (MARRI), Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA), sastancima posvećenim formiranju Fonda za Zapadni Balkan, kao i ‘Berlinskom’ i ‘Brdo – Brioni’ regionalnim procesima i neformalnom formatu ‘Zapadnobalkanska šestorka’ (ZB6),“ navodi se i dodaje:

„Posebno naglašavamo da su predstavnici PIS u Prištini tokom prethodnog perioda postali strana potpisnica Ugovora o osnivanju Transportne zajednice.“

Ističe se i da je Beograd tokom prethodnog perioda „aktivno bio posvećen očuvanju stabilnosti i produblјivanja saradnje na prostoru Zapadnog Balkana“, te da s tim u vezi, naglašavaju – „Beograd u potpunosti poštuje odredbe Dogovora o regionalnom predstavlјanju i saradnji, koji je postignut 24. februara 2012. godine“.

„U cilјu produblјivanja saradnje na prostoru Zapadnog Balkana, kao i širenja stabilnosti, Beograd će i u narednom periodu biti potpuno posvećen sprovođenju Dogovora o regionalnom predstavlјanju i saradnji,“ zaključuje se.

„U sklopu izgradnje fiksne komutacione mreže pokrenuta je nabavka IMS, koja se nalazi u završnoj fazi, nakon čije će instalacije korisnicima u MTS DOO mreži biti omogućeni najsavremeniji fiksni servisi. Važno je istaći da u fiksnoj mreži MTS DOO ima ukupno 18.505 pretplatnika,“ stoji u izveštaju dve kancelarije.

Rezultatima pregovora obezbeđeno „još snažnije“ prisustvo „nacionalnog operatora“ na KiM-u. „Zaštita“ i „jačanje“ ekonomskih interesa MTS DOO i  „unapređenja kvaliteta života Srba u Pokrajini“

Ocenjuje se i da je „značajno unapređena i mobilna telekomunikaciona mreža, time što je pušteno u rad 5 novih lokacija i 45 novih baznih stanica, od kojih 5 u tehnologiji 2G, 18 u tehnologiji 3G i 22 u tehnologiji 4G“.

U toku su pripremni radovi i na izgradnji stubova na dve nove lokacije (Šilovo i Budriga), na kojima će biti pušteno u rad 6 baznih stanica 2G, 3G i 4G tehnologije.

U izveštaju se ocenjuje i da je „postignutim rezultatima tokom pregovora obezbeđeno još snažnije prisustvo nacionalnog operatora na prostoru KiM“, te da je „pružena mogućnost, ne samo zaštite i jačanja ekonomskih interesa nove kompanije“, već i „unapređenja kvaliteta života Srba u Pokrajini“.

Univerzitetske diplome: Priština odbija priznanje diploma sa UP-a 

Priština „konstantno odbija“ da prizna diplome Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, dok su iz EU navodili da oni priznaju nadležnost Prištine nad univerzitetima na celokupnoj teritoriji KiM-a, kao i kosovske zakone, kao jedine relevantne u vezi sa priznavanjem diploma Univerziteta na KiM:

„Kao način za prevazilaženje postojećih problema, EU posrednici su predložili da Beograd prizna diplome koje su izdale obrazovne institucije Prištine na celoj teritoriji KiM, a Priština diplome koje su izdale obrazovne institucije Srbije van KiM. Predstavnici Beograda su naveli da je UPKM registrovan i kod UNMIK, te da je na taj način već uređen njegov rad na KiM u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije.“

Kada je u pitanu priznavanje diploma preduniverzitetskog nivoa obrazovanja, koje je, podsećaju iz kancelarija Vlade Srbije – bilo predviđeno takođe – nije bilo pomaka tokom izveštajnog perioda.

„EU posrednici su ranije naveli da usled nedostatka sredstava nije moguće završiti ovaj proces, te je primena dogovora u ovom delu i dalјe odložena. Naša strana očekuje da Priština u narednom periodu počne sa priznavanjem diploma svih Univerziteta iz obrazovnog sistema Srbije, kako bi se omogućilo puna implementacija sporazuma, kao i da se omogući priznavanje diploma preduniverzitetskog nivoa obrazovanja,“ dodaje se.

Sloboda kretanja: Stikeri, nepriznavanje ličnih karata, pasoša, nove licence, traže se dodatne informacije za posete raseljenih i hodočasnika KiM-u, za kosovsku vozačku dozvolu traži se „odricanje“ od srpske

Lica sa KiM-a čine 50% korisnika falsifikovanih i tuđih putnih isprava

„Kada je u pitanju zloupotreba prava na slobodu kretanja, ističemo da je 138 lica sa prostora Kosova i Metohije otkriveno u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice na zelenoj liniji, odnosno između 2 granična prelaza. Sa druge strane, 162 lica su pokušala na nezakonit način da pređu državnu granicu na samom graničnom prelazu, od čega je 157 lica koristilo falsifikovana ili tuđa dokumenta. Naglašavamo da lica sa Kosova i Metohije čine gotovo 50% lica u kategoriji korisnika falsifikovanih i tuđih putnih isprava. Podneta je i krivična prijava, na osnovu člana 350. Krivičnog zakonika Republike Srbije, protiv 1 lica sa prostora Kosova i Metohije,“ navodi se u izveštaju, takođe.

Sprovođenje sporazuma o registarskim tablicama, prema kojem bi deo tablica „KS“ i „RKS“, kao i one gradova iz centralne Srbije – trebalo da se prekrivaju stikerima pri ulasku u centralnu Srbiju, odnosno pri ulasku na Kosovo, odložena je zbog zahteva Prištine i njene nespremnosti da ispuni preuzete obaveze u dogovorenim rokovima, navodi se u vezi sa slobodom kretanja.

Međutim, zabeležen je „niz jednostranih mera“ Prištine – zabrana korišćenja ličnih karata koje su izdale izmeštene policijske uprave sa KiM, zabrana prelaska graničnih prelaza ka Makedoniji i Crnoj Gori licima koja poseduju pasoše koje je izdala koordinaciona uprava MUP-a Srbije.

Takođe, krajem avgusta, oficir za vezu iz Prištine uputio je zahtev Beogradu da se pri najavi svih narednih poseta interno raselјenih lica i hodočasnika Kosovu i Metohiji, spiskovi putnika dopune dodatnim podacima (ime oca i datum rođenja), što, ističe se – nije predviđeno nijednim sporazumom.

Priština je, potom, 7. septembra počela sa primenom novih mera zabrane ulaska/izlaska preko administrativne linije autobuskim prevozničkim kompanijama zbog neposedovanja licence za prevoz i registrovane linije, izdate od strane kosovskog ministarstva za infrastrukturu.

O osiguranju vozila 

Najveći problem u primeni sporazuma u vezi sa osiguranjem vozila je „nemogućnost imenovanja korespondenata“.

Kosovski biro osiguranja (KIB) „i dalјe odbija“ zahteve Udruženja osiguravača Srbije (UOS) za imenovanjem korespondenata za analizu, obrađivanje zahteva i isplatu obeštećenja na području KiM:

„Odbijanjem zahteva od strane tzv. KIB, osiguravajuća društva obe strane onemogućena su da uspostave direktnu međusobnu saradnju i zaštite svoje interese. Osim toga, još uvek nisu obezbeđeni uslovi ni za uspostavlјanje sistema elektronske verifikacije polisa osiguranja na administrativnoj liniji, tako da se i dalјe vrši samo vizuelna kontrola polisa.“

Međutim, „nakon intervencije srpske strane kod posrednika EU“ i „saznanja da Beograd namerava da preduzme iste mere prema albanskim autobuskim prevoznicima sa prostora KiM-a na administrativnim/graničnim prelazima“, Priština je obustavila primenu ove mere.

Započeta je i procedura po kojoj kosovske institucije za izdavanje kosovskih vozačkih dozvola od lica koja poseduju vozačku dozvolu izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zahteva predaja ovog dokumenta, kao i davanje „izjave o odricanju“ vozačke dozvole MUP-a Srbije.

„Poslednja u nizu mera Prištine, odnosi se na posebne kontrole na ZTP, kako prema zvaničnicima naših institucija, tako i prema drugim licima koja dolaze iz centralne Srbije, bez argumentacije za takav poseban otežani tretman na prelazima,“ stoji u izveštaju.

Beograd je, navodi se, posrednicima“prvo ukazao“ da se primenom ovih mera „najgrublјe krši Sporazum o slobodi kretanja“, a potom i „najavio da će, ukoliko Priština nastavi primenu ovih mera, biti prinuđen da sa svoje strane sprovede već pripremlјene adekvatne mere“.

„U narednom periodu očekuje se rešavanje svih navedenih problema nastalih usled jednostranog postupanja Prištine, u cilјu dosledne primene Sporazuma o slobodi kretanja,“ stoji u izveštaju, ali bez detalja i kada će to konkretno biti i na koji način.

Sa druge strane, podseća se – rešeno je pitanje preregistracije vozila sa „RP“ privremenim registarskim tablicama na „KS“ registarske tablice, te da su vlasnici ovih vozila izvršili preregistraciju zaklјučno sa 1. septembrom, bez obaveze plaćanja carinskih taksi.

IBM: Nijedan sastanak Implementacione grupe u Briselu, još uvek neusaglašeni sertifikati za mleko i mlečne proizvode, meso i proizvode od mesa, koze i ovce

O carinskom pečatu 

„Sporazum o carinskom pečatu se u potpunosti primenjuje,“ a dodaje se da se „rešenja iz ovog sporazuma koriste u „svim dokumentima vezanim za promet robe (veterinarski sertifikati, fitosanitarni sertifikati itd.).

U proteklom periodu nije održan ni jedan sastanak Implementacione grupe za IBM u Briselu. Održano je, sa druge strane – 9 sastanaka na „regionalnom nivou“ i 72 sastanka na „lokalnom nivou“, na kojima su rešavana „redovna pitanja“ iz oblasti carine, MUP, veterine, bilјa, saobraćaja i službi angažovanih na prelazima.

Još uvek nisu održani sastanci na tehničkom nivou na kojima bi se razgovaralo o usaglašavanju sertifikata za mleko i mlečne proizvode, sertifikata za meso i proizvode od mesa, kao i sertifikata za koze i ovce (koji nisu usaglašeni zbog pojave bolesti „kvrgave kože“ u regionu u 2016. godini), stoji u izveštaju.

U proteklom periodu je ostvaren „izvestan napredak“ kada je u pitanju „uspostavlјanje novih i rekonstrukcija postojećih prelaza“ koji su, ističe se, u nadležnosti Republike Srbije, koja „u potpunosti poštuje dogovorene Zaklјučke o IBM i Tehnički protokol o implementaciji IBM-a“.

Katastar: Nikakav napredak, EU i Priština sa istim stavom 

Poslednji sastanak po pitanju implementacije Sporazuma o katastru održan je 20. oktobra 2016. godine u Briselu.


Zakon o kosovskoj agenciji za poređenje i verifikaciju usvojen je u junu 2016., uz, kako se ističe – „kršenje svih procedura i uz protivlјenje Beograda i liste Srpska“, koja je podnela i zahtev za ocenu ustavnosti procedure donošenja ovog zakona, koji je Ustavni sud Kosova odbio.


U skladu sa sporazumom, Republika Srbija je dužna da Specijalnom predstavniku EU na Kosovu preda digitalizovanu katastarsku evidenciju koja je 1999. godine izmeštena sa KiM. Digitalizaciju je završila u martu 2016.

Nikakav napredak u ovom izveštajnom periodu nije zabeležen ni u vezi sa implementacijom sporazuma o katastru iz 2011. godine.

„Priština i EU još uvek zastupaju stav da sva tela predviđena Sporazumom, izuzev Tripartitne implementacione grupe, moraju funkcionisati u tzv. kosovskom pravnom sistemu. Zalažu se i da se implementacija Sporazuma o katastru sprovede putem tzv. Zakona o kosovskoj agenciji za poređenje i verifikaciju imovine,“ stoji u izveštaju.

Dodaje se da su „navedeni stavovi Prištine i EU u potpunosti neprihvatlјivi za predstavnike Beograda“ i da je u vezi sa tim „više puta isticano“ da odlučivanje o „imovinskim pravima građana Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve nikako ne može biti povereno telima koja su uspostavlјena navedenim zakonom, a u kojima neće biti predstavnika Srba“:

„Jer bi se na taj način omogućila legalizacija imovine otete Srbima sa Kosova i Metohije“.

Dok sve tri strane ne postignu dogovor, Beograd neće predavati skeniranu katastarsku dokumentaciju Specijalnom predstavniku EU u Prištini, navodi se.

Priština ne dostavlja matične knjige službama za građane Severne Mitrovice 

„Priština i dalјe odbija da nadležnim službama dostavi matične knjige (ili njihove kopije) sa podacima građana iz severnog dela Mitrovice, zbog čega su oni onemogućeni da u nadležnoj matičnoj službi u severnom delu Mitrovice pribave svoja lična dokumenta,“ stoji dalje u izveštaju.

Zbog toga, dodaje se, za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga građani se upućuju u južni deo Mitrovice.

Neophodno je da EU u narednom periodu pronađe odgovarajuće rešenje i omogući građanima iz severnog dela Mitrovice ostvarivanje svojih prava u „nadležnim matičnim službama“, zaključuje se.

Zvanične posete otežane, sistem oficira za vezu se uspešno sprovodi, oficiri svoje aktivnosti sprovodili bez ikakvih uzajamnih prepreka, sa institucijama i međunarodnim misijama u Beogradu i Prištini

Šta podrazumeva tačka 3 Sporazuma?

„Radi nastavka procesa normalizacije, kao i relaksiranijeg organizovanja i obavlјanja poseta zvaničnika, 15. oktobra 2015. godine dogovoreno je da se Sporazum o zvaničnim posetama proširi, tako što će se uneti posebna odredba (tačka 3. sporazuma) kojom se uzajamno omogućava redovan i pojednostavlјen režim poseta za po jedno lice svake strane, za koje će se dostavlјati samo logističke informacije kako bi se omogućila priprema poseta. Zvaničnik koji sa strane Beograda ima pojednostavlјen režim poseta je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić.“

Sprovođenje Sporazuma o zvaničnim posetama je i dalјe otežano, usled, kako navode iz dve kancelarije vlade Srbije – „grubog kršenja tačke 3. Sporazuma od strane Prištine“.

Tokom izveštajnog perioda, Priština je „više puta sprečila direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnog pregovarača Beograda, Marka Đurića da poseti Kosovo i Metohiju“, ističe se i dodaje da je ovakvim postupanjem „Priština onemogućila direktora Đurića u obavlјanju redovnih aktivnosti koji za cilј imaju normalizaciju odnosa“.

Međutim, u fusnoti dela izveštaja navodi se da je tokom izveštajnoj perioda Priština dva puta sprečila ulazak Đurića na KiM.

Poslednji put je to bilo 1. septembra 2017. godine:

„Tog dana, prištinske vlasti su bez valјanog razloga, zabranile posetu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, iako je poseta bila uredno najavlјena u skladu sa sporazumom. Takođe, ministru u Vladi Republike Srbije Aleksandru Vulinu je više puta tokom prethodnog perioda od strane PIS u Prištini, suprotno Sporazumu, onemogućen  ulazak. Naglašavamo da je od ukupno 19 zahteva za posetu AP KiM podnetih od zvaničnika Beograda, uspešno realizovano samo 10.“

„Ovakvo kršenje“ sporazuma od strane Prištine je bio predmet više razgovora predstavnika Kancelarija sa EU posrednicima, a „pritisak EU posrednika na PIS u Prištini da poštuju sporazum, rezultirao je, da se tokom oktobra, implementacija sporazuma odvijala nesmetano.“

S druge strane, ističe se – sistem oficira za vezu, nastavlјa uspešno da se sprovodi:

„Tokom prethodnog perioda, oficiri za vezu su svoje aktivnosti sprovodili bez ikakvih prepreka u odnosima kako međusobno, tako i sa institucijama i međunarodnim misijama u Beogradu i Prištini.“

Oficir za vezu Beograda u Prištini je prvenstveno bio angažovan u komunikaciji sa predstavnicima Delegacije EU u Prištini, misiji EULEX i ostalim misijama na KiM, a „održavana je aktivna saradnja sa predstavnicima PIS u Prištini“.

„Posebno značajna uloga“ srpskog oficira za vezu tokom sprovođenja srpskih predsedničkih izbora na Kosovu 

Oficir za vezu bio je uklјučen i u „pitanja od značaja za stanovništvo na AP KiM“, što se „pre svega odnosi na aktivnosti koje je oficir za vezu sprovodio kako bi se normalizovalo snabdevanje lekovima i medicinskim materijalom, zdravstvenih centara na AP KiM“. Bio je angažovan i na „rešavanju problema vezenih za carinska pitanja, kao i pružanja pomoći prilikom rešavanja imovinskih pitanja kako fizičkih, tako i pravnih lica na AP KiM“.

„Posebno naglašavamo značajnu ulogu koju je oficir za vezu imao prilikom sprovođenja pripremnih radnji za održavanje predsedničkih izbora 2. aprila 2017. godine na AP KiM, kao i parlamentarnih izbora koji su održani 11. juna 2017. godine.

Naplata carina: Problem u naplati dažbina na Jarinju i Brnjaku 

I „dalјe je prisutan problem kada je u pitanju naplata dažbina na ZTP Rudnica/Jarinje i Brnjak/Tabalije za robu koja je namenjena korisnicima na severu KiM“, navodi se u delu izveštaja o naplati carina:

„Kao što je spomenuto u prethodnom izveštaju, prištinska administracija primenjuje poseban postupak za utvrđivanje vrednosti ove robe, tako što se sva dokumentacija sa prelaza elektronski prosleđuje u centralu u Prištinu, gde se zatim vrši obračun dažbina, koje se zatim naplaćuju na samom prelazu. Zbog ovog i drugih tehničkih problema (ograničeno radno vreme prištinske administracije) dolazi do čestog zadržavanja i stvaranja kolona vozila na navedenim ZTP što usporava protok vozila i robe. U narednom periodu radiće se na iznalaženju odgovarajućih rešenja za ovaj problem.“

Slobodna trgovina: Priština postupala suprotno CEFTA-i, pokušala da uz robu dostavi fakture na kojima piše ‘Republika Kosovo’

Priština je u vezi sa sporazumom o slobodnoj trgovini – „nekoliko navrata postupala suprotno CEFTA sporazumu, prevashodno uvodeći barijere u trgovini za građevinski materijal“:

„Umesto stvarnih osnovica naznačenih na fakturi, u prometu se primenjuju tzv. referentne carinske osnovice za blokovsku robu. Na ovako utvrđenu vrednost robe dodaje se i taksa u iznosu od 2 evrocenta po komadu, što našu robu poskuplјuje za oko 12 % i čini je nekonkurentnom. Navedena taksa predstavlјa direktno kršenje CEFTA sporazuma i predstavlјa meru kojom se znatno otežava plasman naše robe na Kosovo i Metohiju. Kod prometa proizvoda građevinske industrije naplaćuje se carinski terminal u iznosu od 40 evra, što takođe dodatno poskuplјuje robu.“

Identifikovan je i problem naslovlјavanja faktura:

„Naime, Priština je pokušala da uz robu dostavi fakture na kojima piše ‘Republika Kosovo’, što predstavlјa flagrantno kršenje postignutog sporazuma. Takođe su, preduzeća iz Raške, koja se bave trgovinom žitaricama, prijavila da im se naplaćuju dažbine prilikom otpreme kukuruza i pšenice, što je protivno odredbama CEFTA sporazuma,“ stoji u izveštaju, u kojem se navodi da srpski privrednici „u značajnoj meri koriste mogućnosti plasmana robe na prostor Kosova i Metohije“.

U izveštaju, međutim, nema detalja u vezi sa merama koja je uvela Priština za brašno proizvedeno u centralnoj Srbiji, odnosno o dodatnim taksama na ovo brašno, a zbog čega je i Beograd uveo kontramere Prištini.

Saradnja privrednih komora 

Privredna komora Srbije i Privredna komora Kosova su nastavile održavanje redovnih sastanaka na kojima su razmatrani i dogovarani modaliteti unapređenja privredne saradnje, stoji u izveštaju, u kojem se navode i datumi održavanja zajedničkih sastanaka i događaja.

Comments

commentsPreuzimanje i objavljivanje tekstova sa portala KoSSev nije dozvoljeno bez navođenja izvora. Hvala na poštovanju etike novinarske profesije.